Att agera eller re-agera, det är frågan

Att få välja vad du gör eller inte gör är en valfrihet som har givits dig här på jorden i denna fysiska tillvaro. Men förhåller du dig med egot som om det vore den du är så har du oftast lämnat öven denna valfrihet till någon som du tror att du är, men inte är. Nämligen egot. Egot är inte den du är, utan den som du tror att du är och som du även upplever dig vara. När du förhåller dig till egot som om det vore den du är så förhåller du dig till de sanningar som du har formats att tro dig vara. Detta är alltså sanningar om den du är som du förhåller dig till som du i din tur har erhållit av någon annan under hela din uppväxt. Dessa sanningar förhåller sig uppe i huvudet medan den du verkligen är förhåller sig i hjärtat.

Du har alltid varit den du är så detta är inget som har lämnat dig. Det är endast du som har skärmat av den du verkligen är när du förhåller dig till egot som om detta vore den du är. Det är oundvikligt att formas av tillvaron där du växer upp till en början. Du tar så att säga på dig ett antal sanningar om den varelse som du upplever dig vara igenom din nuvarande kropp. Dessa sanningar formar sedan din upplevelse av att vara “dig själv”.

Dessa sanningar som har format den du upplever dig vara är alltså inte den du är, utan den som du har formats att uppleva dig vara i denna fysiska tillvaro på jorden. Dessa sanningar formar även det perspektiv som du får uppleva denna tillvaro igenom. Det är alltså meningen att du ska formas till att uppleva dig vara någon till en början. Därigenom kan du sedan ifrågasätta den du upplever dig vara ur detta unika perspektiv. Från början är det förmodligen dina föräldrar som lär dig vem du är och hur du är, och du börjar tro på det de säger om dig. Du är stygg om du gör något som de inte uppskattar och du är snäll om du följer deras riktlinjer. Eftersom du vill få kärlek från dem du växer upp med så anpassar du dig för att erhålla denna kärlek. Du börjar formas efter andras riktlinjer till någon som du även identifierar dig med som “dig själv”. Du formades alltså av dem du växte upp med beroende av vad de hade för perspektiv av livet och vilka sanningar de själva hade om sig själva. Hur du formas är alltså beroende av andras sanningar.

När du blir lite äldre så börjar du leka med andra barn. Barn som är på ett annat sätt än dig eftersom vi alla formas olika. Vissa av dessa barn tycker att du är snäll, medan andra tycker att du är dum. Allt baserat på vad de själva anser är rätt eller fel. Beroende på vad du vill ha för relation med dessa barn så kanske du anpassar dig ytterligare för att få vara med och leka. Tillslut så identifierar du dig även med dessa roller.

När du blir ännu äldre så börjar du skolan där nya regler och riktlinjer sätts upp. Du möter nya människor och nya grupperingar skapas. Det uppstår ett vi och dem. Du börjar nu även värderas efter hur bra du kan lära dig saker i skolan. Kanske är du bra på ett ämne och sämre på ett annat. Kanske anser du att du är dålig på matematik och identifierar dig även med det. Matematik är ett ämne och ett sätt att beräkna tal för att komma fram till ett resultat. Detta är inte någonting som du är, utan någonting du gör. Du kanske inte har lika lätt för just detta ämne. Trots det är det inte den du är. Men ändå identifierar du dig med detta som om det vore den du är. På liknande sätt identifierar du dig med din relation till andra. Jag är blyg, jag är tuff, jag är snygg, jag är ful. Listan kan göras oändlig gällande hur och vem du upplever dig vara när du förhåller dig till egot som om det vore den du är.

Alla dessa sanningar som du har identifierat dig med under årens lopp är falska jag vilket i själva verket är falska identiteter av roller etcetera som du har börjat agera och anpassa dig till. Dessa falska jag förhåller sig i sin tur till egot och inte med den du verkligen är. Egot är aldrig nöjd över den du upplever dig vara så du får hela tiden ett behov av att försvara den du upplever dig vara. Eftersom dessa falska jag inte är den du är så finns ständigt ett behov av egot att försvara dessa eftersom de inte är äkta. Dessa falska jag tar även åt sig om någon säger någonting om dem. Du tar illa vid dig om någon säger något dumt om dessa roller, och du blir glad eller stolt om någon säger något bra om dem. Men detta är endast roller som du agerar som förhåller sig till egot. Detta är inte den du är utan den som du upplever dig vara.

Dessa rollerna förändras ständigt och du skapar alltfler under livets gång. Är du inte medveten om att de är roller så kan du identifiera dig med dem så starkt att du tror att du är dessa roller. Det är inte endast roller som du identifierar dig med, utan andra människor, saker, din hälsa, din kropp, allt möjligt identifierar du dig med när du förhåller dig med egot som om det vore den du är.

Baserat på din medvetenhet om den du är så påverkas även hur och vad du gör. Du kan höja din medvetenhet om den du är genom att avidentifiera dig ifrån dessa falska jag och låta dem vara de roller som de i själva verket är. Successivt så kommer du att bli mer medveten om den du är inom dig själv. Detta handlar inte längre om sanningar som förhåller sig till huvudet, utan om sanningar som du kan känna inom dig är “dig själv”. Ju mer du avidentifierar dina falska jag, desto starkare kan du känna den du verkligen är inom dig själv. Dessa falska jag har bildat som ett skal som skärmar av den du är inom dig själv, och detta skal blir allt tunnare allteftersom du av-identiferar den som du inte är. Egot får allt mindre makt över den som du upplever dig vara, och den du verkligen är kommer in i upplevelsen och börjar ta över. Det blir således den du är som lever livet istället för egot. Det är nästan att man skulle kunna säga att när du förhåller dig med egot som om det vore den du är så är du som besatt av någon som du inte är. Den som du är besatt utav då är de sanningar som förhåller sig med egot som hindrar den du upplever dig vara att känna den du är inom dig själv. Den du verkligen är förhindras även att komma till uttryck helt och fullt. Du är alltid den du är, men du är olika mycket medveten utav det genom att förhålla dig med egot som om det vore den du är. Det handlar egentligen endast om olika mycket medvetenhet om den du är.

När du är medveten om den du är så är du även medveten om vad du gör. Det finns en medvetenhet inblandad i det du gör medan du gör det. Du agerar således medvetet. Denna närvaro i det du gör är den du är. Denna närvaro är även inblandad när du får uppleva någonting utom dig vilket i sin tur skapar en känsla om den du är inom dig. Även om känslan inom dig kan vara en omedveten del om den du är vilket kan kännas som en slags olustkänsla så är du ändå medveten om att detta är vad som händer. Du är medveten om att det du får uppleva utom dig speglar delar av den du är inom dig. Du kan således höja din medvetenhet om den du är ytterligare genom det du får uppleva i det yttre. När du är medveten om den du är så har du även avidentifierat dig ifrån de tankar som kommer. Du är den som observerar dessa tankar och du är dem inte på samma sätt som när du förhöll dig identifierad med din inre röst. Det existerar således en närvaro även bland de tankar som kommer och detta är den du är.

När du är medveten om den du är så är du således observatören av det som sker. Du är även den som väljer att agera på något vis. Du har då tagit tillbaka kontrollen från egot och dessa falska jag vilket var de roller som du agerade som du även hade identifierat dig med som om det vore den du är. När du är medveten om den du är så kan du känna den du är inom dig själv och välja att följa det du känner. Du väljer då att lita på och följa din intuition och du väljer att följa det ditt hjärta säger till dig att göra. Du väljer att inte ta emot saker som inte känns rätt för dig. Som till exempel tankar som kommer till dig och saker som andra människor säger om dig som inte känns rätt. Du har helt enkelt återtagit makten om den du är från andra och från egot som du själv har skapat baserat på de sanningar som har formats av din uppväxt.

När du däremot förhåller dig med egot som om det vore den du är. Då är du så identifierad med din inre röst vilket är de tankar som kommer till dig att du tror dig vara dem. Kanske har du identifierat dig så hårt med din inre röst att du inte ens uppmärksammar den. Du kan även vara så identifierad med till exempel ditt utseende att detta får dig att uppleva dig mer eller mindre nöjd över den du upplever dig vara. Detta i sin tur påverkar hur du interagerar med andra människor. Då har du även identifierat dig med en mängd olika roller som du anser dig vara vilket är dina falska jag som du behöver försvara. Beroende på hur nöjd du är med dina falska jag så kanske det även uppstår ett behov av att stärka dessa roller. Kanske är du tuff och nedsättande emot andra för att känna att din roll blir starkare. Förhåller du dig med egot som om det vore den du är så uppstår dualiteten av jag och dem. Det hela blir till en jämförelse av bättre eller sämre. Möter du någon annan så vill du direkt veta var du står i förhållande till den andra i rangordning av bättre eller sämre och så vidare. Upplever du den andra vara bättre kanske du känner dig underlägsen, eller det motsatta. Kanske skapar du ytterligare en roll för att kunna känna dig jämbördig den andra.

När du förhåller dig med egot som om det vore den du är så är du inte längre medveten om den du är. Denna närvaro av den du är har skärmats av så att du inte längre kan känna den du är inom dig längre. Givetvis är inte detta “svart eller vitt” utan formas av dina nuvarande sanningar. Även om du förhåller dig med egot som om det vore den du är så kommer ändå tillfällen då du kan känna den du är inom dig. Detta är de tillfällen när du kan känna en kärlekskänsla inom dig. När du låter egot leva ditt liv så saknas närvaron av den du är. Det vill säga den som observerar det som händer och väljer att agera på ett visst sätt. Om någon då kommer och säger någonting som du inte uppskattar om en roll som du agerar (ett falskt jag) så uppstår en re-aktion istället. Antingen skapas en re-aktion emot den andra och du säger eller gör någonting som du vet att den andra inte uppskattar i ett försvar emot denna falska roll, eller så låter du det sjunka in som en sanning vilket kan få dig att må dåligt. Närvaron eller observatören saknas och får inte komma fram. Den som du verkligen är är så avskärmad av egot att den inte har en chans att komma in och välja hur det ska ske. Istället sker det med automatik. Du är som en tickande känslobomb som re-agerar med automatik. Eftersom detta inte är “svart eller vitt” så ger du den du verkligen är tillåtelse att komma fram ibland. Det kanske är då du inser att din re-aktion var onödig och du kanske får dåligt samvete på grund av detta. Det kanske är då som du inser att du inte behöver må dåligt över vad någon annan anser om dig.

När du bearbetar din medvetenhet om den du är så ger du dig av på en medveten resa emot en högre medvetenhet om den du är. Då kommer du successivt att avidentifiera dig ifrån dina falska jag (gamla sanningar) och låta dem vara den roll som de alltid har varit. Successivt når du nya insikter och sanningar om den du är vilket får egot att alltmer förlora sin felaktiga funktion som den du är. Alltmer får du även uppleva den du verkligen är. Du upplever det inte enbart i den som du upplever dig vara utan även i andra. Du märker att du upplever dig mer fri att vara så som du är, och allt mindre beroende av hur andra anser att du ska vara. Du blir medveten om att om du förändrar dig enligt någon annan som inte överensstämmer med hur du upplever det så kommer detta endast att skapa ytterligare en roll (ett falskt jag) som du inte är. Ditt självförtroende stärks även eftersom du kan känna den du är. Att medvetet arbeta med “dig själv” på detta sätt är inte egoistiskt utan det motsatta eftersom egot förlorar sin makt över den du upplever dig vara allteftersom du är på denna resa. När du arbetar med “dig själv” på detta sätt så påverkar det inte enbart den du upplever dig vara utan allt som är. På ett högre plan så är allt ett och du upplever dig vara en del utav allt det som du är. Om du höjer din medvetenhet om den du är så höjer du även alltets medvetenhet eftersom du är en del av allt. Du har således en möjlighet att påverka allt som är eftersom detta är den du är (som du just nu får uppleva en del utav). Lämna inte över din makt till andra utan ta tillbaka den till den du upplever dig vara. Du är här på jorden för att åstadkomma förändring och den sker genom dig i första hand, och därefter genom dig till andra. Du förändrar således världen genom att förändra den du upplever dig vara just nu genom ett medvetet agerande och en ständig strävan emot en högre medvetenhet om den du är.

Allt liv strävar emot en högre medvetenhet. Likaså gör du det. Antingen så gör du det medvetet eller omedvetet vilket även det är ett val som du kan göra.

Ingenting är egentligen fel utan endast olika perspektiv att uppleva tillvaron igenom. Du har din fria vilja att göra hur du än önskar. Men kanske har du givit bort denna fria vilja till egot som får dig att leva ett behovsbaserat liv där du inte anser dig ha någon förmåga att förändra det du får uppleva av livet. Ett liv där du re-agerar istället för agerar eftersom närvaron av den du är inte är med just när det händer.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: