Det helande arbetet med dig själv

wood landscape man love

För cirka tolv år sedan började mitt uppvaknande till ett nytt liv, en ny version av mig själv och en ny verklighet för mig att uppleva. En mycket intensiv helande inre resa tog fäste inom mig och blev mitt livs kall. Jag släppte alla förutfattade meningar om vad som var sant och vad som var möjligt och överlät mig själv till universum att vägleda mig. Under alla dessa år har jag successivt transformerat om mig själv och den verklighet jag har fått uppleva. Mina sanningar har förändrats, vad som är möjligt har förändrats, vad denna verklighet är för någonting har förändrats, vem jag ser mig själv som har förändrats, det mesta har förändrats till någonting nytt, till någonting mer, till någonting mycket bättre. Livet har nu en betydligt högre mening än vad jag tidigare hade trott. Helt ärligt hade jag inte funderat så mycket över meningen med livet innan min inre resa av uppvaknande började på allvar.

Livet som jag upplevde innan denna vändpunkt upplever jag idag som en uppbyggnad för att denna process skulle kunna ta fart. Allt har varit menat och inget har varit förgäves. Inte ens de mest prövande och tråkiga händelserna i mitt liv har varit meningslösa, utan även de har haft ett högre syfte bortom vad jag då hade förmågan att kunna se.

Det helande arbetet som påbörjades (även om jag då inte var medveten om att det var ett helande arbete) var en resa som begav sig inåt. Resan inåt innebar självreflektion, ifrågasättande av mina egna sanningar, förlåta och släppa taget om händelser som jag ännu bar på från mitt nuvarande liv och så mycket mer.

Successivt genom det helande arbetet expanderade min upplevelse av verkligheten och jag började uppleva mig själv som en multidimensionell varelse som upplever en tids och rumsupplevelse här på jorden som den människa jag är här. Jag upplevde mig inte längre begränsad av min nuvarande kropp eller den verklighet jag inkarnerat. Utan kunde uppleva verkligheter som existerade bortom detta. Till en början genom en medveten kontakt med mitt högre jag vilket är en högre aspekt av mig. Det var som att jag kunde sträcka mitt medvetande och nå medvetenhet från andra dimensioners verkligheter in till mig som människa här på jorden. Senare började jag även förflytta min medvetenhet till medvetanden som befann sig på andra platser. Multimensionaliteten blev ett faktum vilket även transformerade det helande arbetet med mig själv.

Det helande arbetet handlade inte längre endast om mig som människa här på jorden utan inkluderade även andra inkarnationer på andra platser i andra tids och rumsupplevelser och även bortom detta. Saker som jag upplevde genom min fysiska jordiska kropp som behövde bearbetas/helas fann jag även kunde härröra från andra inkarnationer som jag inte upplever som min primära fokuspunkt (vilket är den människa jag är som skriver detta) men som jag upplever parallellt som denna.

Inom denna tids och rumsupplevelse upplever vi livet sekventiellt som att det existerar en tid. En dåtid, nutid och en framtid. Då är det enklare att föreställa sig att vi har upplevt tidigare liv, och efter detta nuvarande liv får vi uppleva framtida liv. Om man tror på reinkarnation vill säga. Det jag nu började uppleva var att alla dessa dåtida och framtida liv är nu. Det vill säga pågår parallellt med min nuvarande upplevelse av att vara människa här på denna jord. En människa som genom det egna helande arbetet började få uppleva glimtar av dessa parallella existenser i samband med att mitt medvetande kunde sträcka sig bortom denna jordupplevelse och fysiska kropp när jag upplevde saker i min nuvarande upplevelse och kropp som behövde ett helande.

Som jag ser det idag så hänger alla dessa liv ihop. Det är ett och samma liv men i olika upplevelser genom olika kroppar. Alla dessa upplevelser av livet tänker jag går ihop till en punkt som är vårt högre jag, och att vi som vårt högre jag upplever alla dessa liv parallellt. Medan den vi upplever oss vara som människa på jorden primärt upplever ett utav dessa upplevelser av liv. Men genom det egna helande arbetet upplever vi oss vara vårt högre jag alltmer vilket då blir att vi upplever dem som parallella liv som hänger ihop.

Med denna teori och min egen upplevelse utav det ser jag det som så att eftersom alla dessa liv är ett och samma liv så påverkar de varandra. Vad jag gör i min nuvarande upplevelse påverkar mina parallella existenser i andra upplevelser på olika sätt och vise versa. Därav mitt helande av “tidigare liv” genom min egen upplevelse av mitt nuvarande. Helandet är numera multidimensionellt!

Om jag ska beskriva min egen upplevelse av att förflytta min medvetenhet in i andra upplevelser av “mig själv” i andra inkarnationer. Det börjar med att jag har någonting att bearbeta i min nuvarande inkarnation. Det kan vara en händelse som har triggat igång någon process inom mig som jag inte finner direkt upplyftande. För att transformera denna aspekt inom mig själv går jag in i den och bekantar mig med den. Den är en sorts energi inom min nuvarande kropp. När jag går in i energin med intentionen att få veta vad grundorsaken är till denna energi/känsla inombords så tas jag ibland bort från denna nuvarande verklighet till en annan. Ibland även till mig själv som barn i min nuvarande upplevelse helt beroende på vart grundorsaken är. Det gemensamma är i vilket fall oftast att det inte är den händelsen som vi upplever just nu som triggade oss som är grundorsaken. Den speglar oftast endast det som vi redan bär på inom oss själva som behöver belysas, medvetandegöras och helas. Hur detta helande behöver göras beror helt på vad det är. Ett råd är att använda din fantasi/intuition och din transformerande kraft/intention för att göra detta helande. Du är så mycket kraftfullare än du kanske tror och kan åstadkomma mirakulösa helanden enbart med dessa verktyg.

När jag reser till grundorsaken med mitt medvetande och min nuvarande medvetenhet kan jag se vem jag är där. Kanske är jag mig själv som ett barn i min nuvarande upplevelse tillbaka i tiden, eller så är jag i en helt annan kropp, familjesituation i en helt annan tidsrymd. Väl där får jag se interaktioner mellan “mig själv” som den jag är där och någon/någonting annat som har skapat denna omedvetenhet som jag nu bär inom mig själv i min nuvarande inkarnation. En omedvetenhet som ofta triggats och belysts av någon “nutida” händelse i vår nuvarande upplevelse av ett liv. Detta behöver nu helas, medvetandegöras och transformeras till en medveten del av den jag är. Jag får både se och känna hur jag känner mig där. Så det blir både ett energiarbete och en medvetandeprocess att hela detta. Alltid har jag inte varit så kärleksfull i dessa andra inkarnationer vilket kan vara mycket prövande och krävande att få se. Då krävs förlåtelse av mig själv och insikten att jag inte visste bättre då, och även be om förlåtelse till de andra berörda som jag har påverkat i den inkarnationen. I andra fall är det jag som har blivit påverkad av andra på inte så kärleksfulla och ibland fasansfulla sätt i de inkarnationer jag får se. Då gäller det att försöka vara stor och inse att det inte är personligt, utan en resa emot en högre medvetenhet om vem vi är. Vilket vi når genom att få uppleva kontrasterna till det. Även här handlar det om förlåtelse på olika sätt och att släppa taget om det som varit genom transformation och helande arbete.

Även om karaktärerna i de andra inkarnationerna har andra roller, ser annorlunda ut och så vidare så är det ofta sammankopplat med någon person i vår nuvarande upplevelse av ett liv som har en annan karaktär/roll i denna upplevelse. Kanske är det vår nuvarande partner, vårt nuvarande barn eller förälder osv. Viktigt är att inte straffa sig själv eller den andra karaktären i detta nuvarande liv baserat på det som har skett eller sker i andra inkarnationer. Ur det allra högsta perspektivet (som jag känner till) är vi alla en och samma som vårt högsta jag. Sedan upplever vi oss själva genom våra högre jag genom en begränsad medvetenhet om vem vi är, och därefter genom multipla parallella inkarnationer av lägre jag genom en ännu mer begränsad medvetenhet om vem vi är som vårt högsta jag. Genom interaktionen mellan varandra och genom kontrasterna som uppstår så når vi en högre medvetenhet om vem vi verkligen är som vårt högsta jag. Resan hem igen så att säga, eller en aspekt av meningen med livet. Med detta sagt har vi kanske mött vår partner för att hela vårt “tidigare” omedvetna agerande. Eller så har vi valt en förälder eller har ett barn som har valt oss av samma anledning. Det behöver givetvis inte enbart vara att vi har agerat i omedvetenhet och möts i denna upplevelse igen för att hela detta. Vi kanske har haft/har helt underbara upplevelser ihop i andra inkarnationer och önskar utforska dessa vidare inom vår nuvarande upplevelse av livet.

Det jag försöker förmedla genom detta inlägg med mitt eget helande arbete som exempel är att vi inte är begränsade till vår nuvarande medvetenhet som vi håller, utan vi kan expandera genom vårt eget helande arbete med oss själva. Detta får upplevelsen av vem vi verkligen är, vad verkligheten verkligen är, vad livet är att expandera och sträcka sig bortom denna nuvarande livsupplevelse till ett multidimensionellt perspektiv där vi är så mycket mer än vad vi kanske har upplevt oss vara. Helandet är även så mycket mer än vi har upplevt det vara. Livet är så mycket mer än vi har upplevt det vara. Vilket är helt makalöst fantastiskt intressant att få uppleva.

Denna multidimensionella upplevelse av livet gör även att ingenting behöver vara så himla allvarligt hela tiden. Visst fastnar vi i prövande händelser här i vår jordupplevelse och upplever den som hela vårt liv. Vi komprimeras att uppleva händelsen som vårt liv. Även jag gör det ibland när det är prövande stunder, så jag är inte annorlunda än någon annan om ni har trott det. Men samtidigt upplever jag mig vara observatören som ser det hända. Så ur ett perspektiv ser jag hur “lilla jag” har fastnat i händelsen, och ur ett annat perspektiv vet jag att det finns ett högre syfte för mig att vara där. Detta ger i vilket fall mig en förståelse för att även en komprimerad stark och begränsad upplevelse av livet kan ge mig exakt det jag behöver för att kunna växa. Om vi enbart upplevde livet fluffigt och att vi svävade som på moln i fullständig harmoni utan några som helst prövningar. Hur skulle vi då kunna få se på det bagage som vi ännu bär med oss? Hur ska vi då kunna växa och nå en högre medvetenhet om vem vi verkligen är som vårt högsta jag? Som jag ser det behöver vi få uppleva prövande stunder/händelser för att trigga igång det som ännu inte är medvetet inom oss själva, vilket kan sträcka sig bortom vår nuvarande jordupplevelse.

All kärlek till dig!
Teppo


Längs min egen inre resa av helande kände jag mig vägledd att börja dela med mig av det jag själv hade funnit. Perspektiv om livet, insikter, energiarbete och mycket mer. Det var denna vägledning som fick mig att starta företaget iamthat.me förlag. Initialt startade jag företaget för att publicera min bok Den inre flykten, men senare inkluderar det även att hålla föredrag, erbjuda healing m.m.

Den gemensamma intentionen med iamthat.me är att hjälpa mina medmänniskor vidare längs sina liv genom att berätta om olika perspektiv om livet, insikter och helande energiarbete som i min förhoppning kan hjälpa mina medmänniskor att hela det som håller en kvar där man är. Kanske i en prövande händelse och ett begränsat perspektiv att se på livet som känns så hopplöst. Där ingen mening längre finns kvar för det liv som man upplever. För dig som upplever livet så kan jag säga att det var exakt i den tidpunkten i mitt eget liv som blev min vändpunkt till ett mer uppvaknat liv och min inre helande resa fick fart. Idag är jag så tacksam för att jag fick befinna mig i denna meningslöshet. För om jag inte hade gjort det hade jag fortsatt mitt liv inom illusionen av separation och fortsatt i mitt ekorrhjul av görande utan ifrågasättande av mina egna sanningar eller något annat som denna helande resa har inneburit för mig. Jag hoppas verkligen att intentionen med iamthat.me kan hjälpa för er som söker efter svar på meningen med era liv, och att ni finner att livet är så mycket mer än vad vi har fått lära oss att det är.

Detta erbjuder iamthat.me i denna stund (2020-11-15) vilket kan och förmodligen kommer att förändras allteftersom jag fortsätter min egen helande resa genom livet:

Följ gärna iamthat.me även på YouTube (prenumerera) och Facebook (gilla)!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: