Ett paradigmskifte (finn ödmjukheten till varandras olikhet)

smiling man giving sincere girlfriend piggyback ride in park

Vi lever verkligen i en omtumlande verklighet just nu. Som jag känner det så är detta tiden som många har nämnt sedan urminnes tider. Ett skifte till en ny värld eller verklighet där saker och ting inte längre kan vara som det tidigare har varit. Ett paradigmskifte där det som tidigare har känts sant inte längre stämmer.

I samband med detta skifte förändras världen och vi förändras att vibrera i allt högre frekvenser energimässigt. Detta får det gamla som också har en energifrekvens att inte längre kännas eller upplevas på samma sätt som det tidigare har gjort. Dessa högre energifrekvenser i detta skifte får dessa gamla saker att komma upp till ytan för oss att se på, bearbeta och lämna som avklarat. Det vill säga att vi plötsligt uppfattar saker som vi har burit inom oss men lagt åt sidan i tron om att de skulle försvinna.

Det som inte längre stämmer för oss skaver inombords att känna. Det gör ont och skapar en massa oreda både inom oss och utom oss. Dessa högre frekvenser får oss även att se saker i det yttre som inte längre stämmer för oss. Saker som vi tidigare har uppfattat på ett sätt ser vi genom ett nytt ljus, ett annat perspektiv. Genom detta perspektiv ser vi igenom illusionen av separation som vi tidigare hade upplevt oss vara inom och även varit en del utav. Vi kan kalla denna illusion av separation för The Matrix, en konstruktion av en verklighet som baseras på den medvetenhet vi har om vem vi är. En högre energifrekvens ger oss även möjlighet att nå en högre medvetenhet om vem vi är. Genom denna högre medvetenhet om vem vi är ser vi nu hur allt hänger samman ur ett allt högre perspektiv. Detta ger oss insyn in i den värld som vi tidigare har varit inom och en del utav.

De sanningar vi har tagit emot som våra egna inom illusionen av separation ges också en utmaning eftersom de plötsligt inte längre stämmer med det vi nu får uppleva av oss själva och av denna yttre värld. Beroende på hur villiga vi är att förändra våra egna sanningar att motsvara denna nya energifrekvens eller nya värld påverkar i sin tur hur vi upplever oss själva inom denna värld. Håller vi envist kvar i våra gamla sanningar så uppstår en kamp inombords och det yttre blir till vår fiende. Om vi istället låter dessa gamla sanningar ersättas med nya så låter vi oss stiga i medvetenhet om vem vi är och vår energifrekvens matchar alltmer den nya verklighetens energifrekvens. Vi kan då se varför den yttre världen verkar så kaotisk just nu.

En förändring av vår uppfattning om vem vi själva är, ett paradigmskifte, en förändring av en hel verklighet skapar oreda innan allt det gamla har fått lämna och det nya landar på dess plats.

Allt kommer nu upp till ytan för oss att se på. Vi ges möjlighet att ifrågasätta om det vi nu får se stämmer för oss, eller om vi istället väljer en ny väg – en ny sanning som stämmer bättre för oss. Är vi villiga att förändras och ersätta gamla sanningar så kommer detta paradigmskifte att gå väldigt mycket enklare än om vi envist stretar emot och redan tror oss veta allt.

Hur har vi lärt oss hantera det som gör ont inombords, det som känns så olustigt?

Inom illusionen av separation (The Matrix) ser vi oftast endast till det yttre och tänker att det har skapat det onda som vi kan känna inom oss. Det finns inget samband mellan den yttre och den inre verkligheten som vi ändå kan känna på något sätt. Inom illusionen av separation så upplevs den yttre världen separerad ifrån den vi själva upplever oss vara. Denna separation är själva illusionen av att det är någon annan. Om vi upplever att det är någon annan och att detta har skapat det onda vi kan känna inom oss själva. Då tar vi inte hand om vårt eget bagage som det yttre har speglat till oss, utan istället projicerar vi vår smärta på det yttre. Denna projicering kan vi se överallt bland dem som bråkar om vilken verklighet som är sann och hur vi ska förhålla oss till den.


Frågor att ställa sig själv:
Vem är jag?
– Om jag inte är den jag nu tror mig vara.

Vad är verkligheten?
– Om den inte är så som jag uppfattar den just nu.


Det är omskakande att förändra sin upplevelse av vem man är ifrån den man tidigare har trott sig vara!

Det är omskakande att förändra den verklighetsuppfattning som man har upplevt hela sitt liv!

Men det är nödvändigt för att kunna nå detta nya paradigm, denna nya verklighet.


woman in gray tank top

Att se på denna massiva globala projicering utåt på varandra är som att se hela världen kräkas ut all sin inre smärta, sina skuggsidor, sitt bagage av tidigare obearbetade saker som man hade dolt och trott sig ha lämnat. Detta kastar man sedan på någonting eller någon annan i det yttre i tron om att det är deras fel. Vi vill inte känna som vi gör inom oss eftersom det gör så ont. Vi vill inte uppleva det vi gör utom oss eftersom det är så hemskt. Vet vi inte vart vi ska göra av allt som gör ont så vi projicerar det istället utåt på någonting eller någon annan vars fel vi tror det är.

Inom den gamla illusionen av separation (The Matrix) så fungerar inte längre det gamla sättet att ta hand om dessa saker eftersom vi befinner oss i denna nya verklighet/energifrekvens som håller på att bryta igenom. Vi behöver istället ärligt se på oss själva och ifrågasätta våra egna sanningar om vem vi verkligen är och den verklighet vi har befunnit oss inom. Vi måste bryta oss loss ifrån dessa illusoriska bojor och inse vem vi verkligen är.

Vi är fria kraftfulla människor som själva har förmågan att transformera all smärta som vi kan känna och har burit inom oss sedan urminnes tider. När vi transformerar denna smärta till medvetenhet om vem vi är så känner vi oss allt lättare och kärleksfullare. Genom denna högre medvetenhet når vi även en ödmjukhet för varandras olikhet eftersom vi nu kan se vad som har skapat det som gjorde så ont inombords. Vi ser sambandet mellan spegelbilden (upplevelsen i det yttre) och vår inre verklighet. Världen eller verkligheten har plötsligt en helt ny innebörd och ett högre syfte. Vi kan även se andra människor som ännu befinner sig inom den gamla illusionen av separation (The Matrix) som kämpar med sin smärta genom att projicera den utåt i tron om att det beror på någon annan eller någonting annat. Även här kommer ödmjukheten genom medvetenheten eftersom vi själva har befunnit oss där och förstår vilken verklighet och smärta de just nu får uppleva.

Denna smärta inombords skapar även en rädsla

Vi ställer oss frågor som:
– Varför upplever jag mig så här?
– Varför är världen i det yttre så hemsk?
– Varför uppfattar inte alla den sanning som jag gör?
– Varför kan inte de andra tycka samma som mig så blir det så mycket bättre?
– Kan inte bara det otäcka och den onda försvinna?
– Kan inte någon eller någonting rädda mig ifrån detta hemska som jag nu får uppleva?

Vi känner oss som offer för omständigheterna och att vi inte har någon möjlighet att göra en förändring. Det är för omtumlande, skrämmande och stort det som sker. Så overkligt att vi kanske hamnar i affekt och blir helt instängda inom oss själva där det är ett totalt kaos. Där inom oss själva känns det som att vi kommer implodera vilken sekund som helst. Ett inre fängelse från allt det hemska i det yttre som känns alltmer påtryckande.

Att en hel värld plötsligt förändras är självklart omtumlande för oss alla. Ingen har nog undkommit svåra prövningar under dessa tider. Det yttre har väldigt tydligt visat oss vad vi ännu har kvar att bearbeta inom oss alla för att kunna nå detta paradigmskifte, denna nya värld. Sedan hanterar vi det på olika sätt vilket detta tumult i det yttre emot varandra är en del utav.

Vi alla har olika syfte i detta paradigmskifte och agerar olika roller för att få denna förändring att ske. Oavsett detta känner jag så starkt att det allra viktigaste av allt, oavsett vad vi uppfattar av den yttre verkligheten, är att se inåt i oss själva och ta hand om det vi finner där först. För det är genom vårt inre vi skapar vårt yttre.

Om det ska ske en förändring i det yttre behöver det ske en förändring i det inre!

Det hjäper inte att projicera sin inre smärta på någon annan i det yttre. Det är som att försöka ändra handlingen på en film genom att börja måla på TV-apparaten. Vi alla vet att det inte är så man ändrar handlingen på en film. Vi måste ändra det som projicerar bilden till TV-apparaten genom att t.ex. byta kanal. Försök istället att inse att det yttre är en spegelbild (TV-apparaten) med en film som visar dig vem du själv är, men kanske inte upplever dig vara än. En film som du projicerar baserat på din nuvarande medvetenhet om vem du är.

I stort sett alla formas vi att uppleva oss vara någon som vi inte är under vår uppväxt. Vi alla har mängder av omedvetenhet om vem vi i själva verket är. Vi formas även att uppleva en illusion av separation inom den yttre verkligheten och tolkar den ofta spegelvänt vilket är The Matrix. Den yttre verkligheten är egentligen annorlunda än vi har fått lära oss att den är. Den visar oss oavbrutet vem vi är för vårt eget allra högsta bästa vilket vi kan känna inom oss. Men vi behöver bryta oss loss ifrån dessa ärvda sanningar som vi tror är våra egna. Dessa sanningar formar upplevelsen av vem vi är och vad verkligheten är. När vi förändrar dessa sanningar förändrar vi även upplevelsen av detta samtidigt. Detta är transformationen emot en allt högre medvetenhet om vem vi är, ett paradigmskifte till en ny verklighet, ett paradigmskifte till en ny uppfattning om vem vi verkligen är.

Vi är så mycket mer än vi har fått lära oss att vi är.
Verkligheten är så mycket mer än vi har fått lära oss att den är.
De högre svaren visar livet till oss oavbrutet!

Svaren finner vi inom oss själva genom spegelbilderna i det yttre!

Det som känns olustigt inom oss själva är omedvetna delar om vem vi verkligen är. Detta är en gåva till oss av livet för att kunna nå en högre medvetenhet om vem vi är. För att ta emot gåvan behöver vi vända oss inåt till olustkänslan och bekanta oss med den. Vi behöver acceptera att denna olustkänsla är en del av den vi är men som vi ännu är omedvetna om att vi är. Detta kan vi göra genom att gå in i olustkänslan med vårt medvetande och bada i den och bekanta oss med den, omfamna den och ge den tröst och kärlek som om det vore ett ledset litet barn, acceptera den som en del av den vi är. Då blir vi alltmer bekanta med denna olustkänsla och kan se hur den börjar ändra sin form. Från att ha känts olustig inombords börjar denna olustkänsla minska. Istället uppstår en transparent eller en kärlekskänsla inombords vilket är hur en medveten del av den vi verkligen är känns. För att våga vända oss inåt rakt in i olustkänslan hjälper det att försöka ta bort den yttre händelsen (spegelbilden) ur ekvationen och endast se olustkänslan inombords som en energi av den vi är som vi ännu inte känner till. En energi som vi nu önskar bekanta oss med eftersom vi vet att detta kommer resultera i en transformation till kärlek och högre medvetenhet.

Det är detta som är orsak och verkan i detta Universum!

Det yttre (orsaken) är spegelbilden som visar oss vem vi är som vi ännu inte är medvetna om när det skapar en olustkänsla (verkan) inom oss. Genom att vända oss inåt och ta emot gåvan genom denna transformationsmetod så har orsaken haft sin verkan och försvinner för gott. Livet har inte längre någon anledning att visa oss detta längre. Detta visar sig genom att det yttre inte längre skapar samma känsla inombords. Spegelbilden i det yttre upplevs alltmer kärleksfull ju högre medvetenhet om den vi är som vi når, eftersom den visar oss alltmer medvetna delar om vem vi är som upplevs antingen transparent eller som en kärlekskänsla. Däremot kan det yttre visa andra omedvetna delar inom oss vilket återigen är en ny möjlighet för oss att nå en allt högre medvetenhet om vem vi är och förändra vår upplevelse av den yttre verkligheten samtidigt. Vi vibrerar i allt högre frekvenser och når en allt högre medvetenhet och allt högre och vidare perspektiv att uppfatta verkligheten igenom.

Tiden vi lever i just nu är detta paradigmskifte där uppvaknandet sker på en global skala. Många vaknar nu upp ur sin illusion av separation (The Matrix). Sättet att väcka upp någon är att skaka om dess uppfattning om verkligheten så man börjar ifrågasätta sina egna sanningar om vem man är och vad verkligheten är för någonting. Illusionen av separation (The Matrix) har spelat ut sin roll och är påväg att lämna för gott. Vi kommer alltså inte gå tillbaka till det gamla utan det nya ska nu ta dess plats istället.

Hur det nya kommer se ut vet jag inte. Jag vet inte heller hur länge det kommer vara kaotiskt i det yttre. Detta beror helt enkelt på oss själva hur länge vi tänker hålla oss kvar inom illusionen av separation (The Matrix) och kräkas ut vår egen inre smärta, omedvetenhet, skuggsidor och bagage på varandra istället för att vända oss inåt och se till att denna transformation sker emot en högre energivibration, högre medvetenhet om vem vi i själva verket är och vad verkligheten är för någonting. Till dess kommer det förmodligen att vara kaotiskt och vi skyller på varandra för vår egen inre smärta.

Det jag vill uppmana till är att försöka finna en ödmjukhet för varandras olikhet. Att vara förstående för att vi alla befinner oss i olika hög medvetenhet om vem vi är och om verkligheten som sådan. Dessa olika medvetenhetsnivåer är varken bättre eller sämre än den andra utan påverkar endast den verklighet vi får uppleva och hur vi uppfattar oss själva.

Vi alla agerar olika inom denna förändring baserat på våra egna nuvarande sanningar om vad som är rätt och fel. Rädslan får oss att reagera på sätt som inte är logiska vilket även får oss agera ut det på andra. Rädslan förhindrar oss ifrån att tänka logiskt och använda vår intuition som hjälper oss att finna vår egen sanning i denna förändring. Rädsla för denna förändring får oss att agera emot varandra som om vi vore fiender med varandra. Men det är vi inte även om vi uppfattar verkligheten olika. Vi har alltid gjort det. Det är bara att det är så mycket tydligare nu inom detta paradigmskifte vilket kan vara väldigt skrämmande för många av oss.

Oavsett hur skrämmande och hemskt det verkar vara i det yttre så känner jag inombords att allt kommer att ordna sig och bli som det är menat. Det är så lätt att fastna i det yttre och ha hela sitt fokus i det hemska man upplever sig se där. Här vill jag åter påminna om att inte glömma bort att åter finna ditt center inom dig själv och se vad dessa saker skapar inom dig.

Fråga dig själv:
Vad är gåvan till mig i det jag just nu får uppleva?
Ta sedan emot denna gåva för att låta livets orsak ha sin verkan genom dig.

Du är en del i detta paradigmskifte genom arbetet som du gör med dig själv.
Det börjar alltid med oss själva.

Som Mahatma Gandhi sa: “Var den förändring du vill se i världen“.

Med ödmjukhet!
Teppo

Kommentera

%d bloggare gillar detta: