Galaktisk healing

Vad skapade det Galaktisk helandet?
Detta helandesystem har successivts väckts upp inom mig genom min egen inre helande resa där jag successivt erhåller en allt högre medvetenhet om vem jag verkligen är. Steg för steg har jag skalat bort den jag har trott mig vara och allt närmare den jag verkligen är har jag kommit. Genom detta helande arbete med mig själv har jag insett att jag inte är min kropp, mina tankar eller någonting av det som jag hade formats att tro mig vara. När jag väl gav mig av på denna inre helande resa släppte jag alla förutfattade meningar om vad som var sant och vad som var möjligt och tillät mig successivt ta reda på detta genom min egen upplevelse av livet.

Några år in på denna inre resa erhöll jag en medveten kontakt med min högre aspekt av mig i form av mitt högre jag. Genom kommunikationen med mitt högre jag erhöll jag allt högre svar om vad livet verkligen är. Detta fick mig att förändra mitt sätt att agera inom livet som en människa. Istället för att tro mig ha förmågan att veta vad jag behöver lät jag mig vägledas av mitt högre jag även om jag inte alltid visste varför. Detta vägledde mig bl.a. till Reiki där jag idag är utbildad Reiki Master Teacher inom Usui Holy Fire® III Reiki, Holy Fire® III Karuna Reiki®, Angelic Reiki®, Kundalini Reiki™ Millennium och Gold Reiki™. Jag har även utbildat mig inom Munay Ki som har koppling till Shamanska aspekter vilket balanserar upp de helande energierna på ett fantastiskt sätt. Genom Angelic Reiki® erhöll jag även en medveten kontakt med änglar, ärkeänglar, uppstigna mästare, galaktiska helare m.fl. vilket expanderade min upplevelse av verkligheten ytterligare.

Ju längre jag har kommit på min inre helande resa, desto mer har jag skingrat min illusion av separation ifrån den jag har trott mig vara och desto fler aspekter av den jag är har jag funnit och erhållit medvetenhet utav. Detta inkluderar bl.a. mina parallella aspekter av mig i andra liv där jag har en annan form här på jorden i andra tidsspann. Andra liv förhåller sig i andra verkligheter som utomjordiska raser där detta Galaktiska helande har sitt ursprung.

Dessa minnen av mina parallella existenser i andra verkligheter väckte successivt upp förmågor inom mig som jag inte hade lärt mig här på jorden. Det galaktiska helandet är en av dessa förmågor. Förmågor som jag redan har som en utomjordisk ras bortom denna verklighet. Successivt genom detta Galaktiska helande erhåller jag alltmer information om hur saker hänger samman och hur detta helande kan utföras.

Det galaktiska helandet är alltså ett alltmer växande system som innefattar alltmer allteftersom jag minns mer från dessa parallella ursprung som de existenser jag har där. Därför är helt nya saker för mig i min nuvarande medvetenhet här på jorden en växande erfarenhet för mig då jag successivt erhåller nya svar från dessa parallella verkligheter gällande detta. Även när det gäller detta har jag fullständigt släppt taget om vad som är möjligt och överlåter till det som är möjligt att visa sig för mig istället. Steg för steg skingrar jag mina nuvarande upplevda begränsningar och tränger mig allt djupare in i möjligheterna bortom detta.

Vi alla är multidimensionella varelser bortom tid och rum som upplever en tillsynes fysisk upplevelse genom en människas kropp här på denna jord just nu. Vi alla är så mycket mer än denna människa i denna kropp här på denna jord. Även kroppen är så mycket mer än vad vi ofta har fått lära oss att den är. Vi inkarnerar kroppen som är vårt verktyg och instrument inom denna verklighet för oss att uppleva denna form av värld igenom. Denna kropp påverkas av mängder av olika saker. Den påverkas både av oss själva och våra olika perspektiv och utmaningar inom denna verklighet och även av våra parallella existenser i andra verkligheter. Den påverkas även av andra (även bortom denna verklighet).

Alla saker påverkar oss inte i ett positivt perspektiv varken av oss själva eller andra, och dessa saker har jag börjat se tack vare minnen från mina galaktiska ursprung där jag redan har utfört detta helande längre än vad jag vet om som människa här på jorden idag. Successivt får jag dock veta alltmer vad jag ska göra med det jag får se under dessa helandesessioner. Därav växer det Galaktiska helandet allteftersom jag utövar det.

Successivt längs min inre helande resa har jag delat med mig av den information jag har erhållit och det helande arbete jag själv har gjort. Denna information kan du finna på denna hemsida under inlägg och även genom mina böcker som du kan köpa via WebShop.

Om jag ska säga vad som har skapat detta helandesystem så härrör det från verkligheter bortom denna varav multidimensionella aspekter av mig har medvetenhet om detta helande som jag har börjat minnas som en människa här på jorden.

Det Galaktiska helandets utveckling:
För många år sedan började jag kunna se saker i människan på ett nytt sätt. Apparater, entiteter, spårsändare etc. som påverkade den fysiska upplevelsen av att vara människa. I det fysiska kunde det upplevas som nedstämdhet, kronisk huvudvärk, andra sorters värk, svårigheter och så mycket mer. När det i själva verket var apparater, entiteter och andra saker som påverkade den fysiska kroppen som är vårt instrument/verktyg i vår nuvarande upplevelse av att vara människa. Jag säger inte att all värk härstammar från dessa apparater etc. Men om den gör det så försvinner värken väldigt fort efter apparaten eller vad det är har avlägsnats eftersom den inte påverkar oss längre.

Viktigt att minnas är att den fysiska kroppen inte är den vi är, utan den vi upplever denna upplevelse igenom. Den är vår farkost inom vår nuvarande upplevelse av verkligheten som vi inkarnerar med vårt lägre jag. En farkost som kan påverkas av en mängd olika faktorer. Helt inom illusionen av separation tror vi oss vara denna farkost eftersom vi har identifierat oss så starkt med den. Men vi använder den endast under vår nuvarande upplevelse av att vara människa i detta nuvarande tidsspann som vi kallar för ett liv. Vi är så mycket mer än det och vi är så mycket kraftfullare än vi tror oss vara inom illusionen av separation. Men ändå tillåter vi oss påverkas av saker i denna farkost eftersom vi oftast inte kan se vad som sker inom den, vilket jag har börjat göra tack vare min inre helande resa och de minnen jag har erhållit från andra galaktiska ursprung där jag redan utför detta helande.

Det är även därför jag delar med mig av mina erfarenheter eftersom detta inte är något unikt för mig utan endast har visat sig för mig längs min egen inre resa. Även du kan finna svaren och möjligheterna som befinner sig bortom illusionen av separation om du gör det helande arbetet med dig själv, vilket jag delger olika perspektiv hur du kan göra detta arbete.

Detta Galaktiska helande utför jag inte ensam, utan vi är ett helt team som har växt sig allt större allteftersom jag har nått en medveten kontakt med dem. Även detta har påverkats av min inre helande resa och att jag har följt mitt högre jag i de vägval jag har gjort. I dagsläget arbetar jag i detta helande tillsammans med två kraftfulla drakar som kom till mig när jag var i Glastonbury som initierade mig i drakarnas kraft. Denna initiering gjordes på kullen vid The Tor. Detta är en mörk och en ljus drake som tillsammans bildar en symbios och stark kraft (helhet). Den mörka draken bistår med sin enastående kraft och den ljusa draken med sin höga frekvens och höga medvetenhet. Jag har återfunnit kontakten med mitt galaktiska team som bistår mig vid intergalaktiska aktioner. Holy Fire-energin och drakarna tar även hand om de entiteter och andra saker som avlägsnas. Änglar, Ärkeänglar, uppstigna mästare m.fl. bistår också vid behov. Jag blir successivt även vägledd av mina parallella galaktiska existenser i detta helande när jag ser någonting nytt för min nuvarande medvetenhet som människa.

Avsikten med det Galaktiska helandet:
Den primära avsikten med det Galaktiska helandet är att hjälpa klienten att kunna stå i sin fulla kraft med livskraften fritt flödande igenom energikroppen utan påverkan av de saker som avlägsnas/helas under detta helande. Detta i sig resulterar ofta i en ny vitalitet, glädje och inspiration av att vara människa här på denna jord eftersom man inte längre påverkas av dessa saker. Detta kan även stärka kontakten med de parallella existenserna vi alla har om den har blockerats av någonting. Detta i sin tur kan ge nya insikter gällande varför vi är här som människa i detta jordeliv m.m. Det galaktiska helandet ersätter inte det egna helande arbetet med att nå en högre medvetenhet om vem vi är. Men det kan ge en “knuff i rätt riktning” och hjälpa oss vidare längs vår livsväg här i upplevelsen av livet på jorden, och bortom.

Exempel på saker som bearbetas vid Galaktiskt helande:

  • Helande av cellminnen
  • Avlägsnande av apparater
  • Avlägsnande av manifestation från psykiska/energetiska attacker
  • Avlägsnande av implantat och spårsändare
  • Avlägsnande av andar/parasiter/entiteter/energivampyrer/egenskapade entiteter m.m.
  • Själsinhämtning vid själssplittring
  • Helande/korrigering av förbannelser, själskontrakt och karma
  • Helande/korrigering av den eteriska kroppen (enligt blåkopia)
  • Helande/korrigering för fritt flöde av livskraft genom energikroppen
  • Helande/stärkning av auran (energikroppen)

Detta sker under en session med Galaktiskt helande:

Det Galaktiska helandet utförs på distans. Du kan befinna dig var som helst för att ta emot detta. För att ta emot detta helande allra bäst rekommenderas att antingen sitta eller ligga bekvämt med intentionen att tillåta allt som är för ditt högsta bästa att få ske. Släpp sedan taget, slappna av och låt det som är för ditt högsta bästa ske.

Tillstånd att utföra arbetet:
Innan det Galaktiskt helande påbörjas kontrollerar jag om jag får utföra detta arbete. Denna kontroll görs med ditt undermedvetna och ditt högre jag och baseras av ditt högre syfte för att vara här. Även om du som “människa” godkänner att jag utför arbetet avbryter jag sessionen om det bryter emot ditt högre syfte för att vara här. Om jag inte får tillstånd att utföra arbetet hör jag av mig till dig och ger givetvis tillbaka de pengar som betalats för denna session.

Öppning av utrymme, intoning och skanning:
Cirka 30 minuter innan själva energiarbetets början öppnar jag ett utrymme för detta helande att ske. Jag sätter då upp en portal av ljus över dig som skydd för helandet och för att eventuella entiteter etcetera inte ska kunna ta sig utanför denna portal. När portalen är på plats tonar jag in mig på dig och börjar skanna kroppen efter saker som behöver korrigeras och avlägsnas.

Energiarbetet:
När själva energiarbetet påbörjas arbetar jag med att avlägsna det jag ser som inte ska sitta där. Jag ser även till att livskraften flödar fritt igenom dig och lossar blockeringar som eventuellt förhindrar detta. Observera att jag inte tonar in mig på varje entitet och frågar varför den är där och så vidare. Jag känner intuitivt och blir vägledd i vad som ska sitta i kroppen och vad som inte ska det. Så dessa svar får du inte av mig. Det tar alldeles för mycket energi att få dem att svara på dessa frågor vilket tar tid från annat arbete med att avlägsna saker. Ser jag implantat med spårsändare följer jag även sändarsignalen till mottagaren och tar hand om detta samtidigt. Efter sessionen är det så att säga “rent hus”. Om det skulle behövas fler sessioner informerar jag om detta, men oftast räcker en session för det som avses. Senare kan det uppstå saker och händelser inom livet vilket gör att ett Galaktiskt helande kan vara gynnsamt igen.

Återrapportering:
När det gäller återrapportering av det galaktiska helandet så informerar jag inte längre det jag har sett och gjort under sessionen. Vid tidigare återrapporteringar kände jag ett energimässigt motstånd varje gång vilket är en indikation från mina guider och hjälpare att detta inte ska göras. Nu följer jag strikt denna vägledning.

Den primära anledningen till denna förändring av återrapportering är att alla inte är mottagliga för att höra det som har gjorts. Då gör rapporteringen mer skada än nytta för klienten. Lider klienten av till exempel av förföljelsemani så hjälper det inte om klienten får höra att det har suttit en spårsändare i den eteriska kroppen, utan det gör istället mer skada. En annan anledning är att det brukar ske väldigt mycket under dessa sessioner och återrapporteringen har i vissa fall tagit upp till en timme eller mer att skriva.

Oavsett detta så är arbetet ändå utfört och färdigt när jag meddelar detta tillbaka. Om inget annat meddelas så är det “rent hus” efter sessionen är avslutad. Så för både min och klientens skull sker inte denna rapportering längre.

Mer information gällande pris och hur du bokar en personlig healingsession med Galaktiskt helande: Personlig healingsession (går inte att boka just nu). Galaktiskt helande är pausat för en tid framåt.


%d bloggare gillar detta: