I en spegelvänd värld

Det finns oändligt med sätt att uppleva ett liv här på denna planet och du har valt att uppleva det på ditt sätt. Innan du kom till denna plats valde du hur du önskade få uppleva detta nuvarande liv. Om du i din tur har valt att uppleva det så som du har valt till dig själv innan du kom för att vara avgörs av hur du upplever ditt liv vara just nu. Upplever du en tillvaro som känns tillfredställande för dig, eller upplever du som att allting går emot dig? Du har själv valt att uppleva detta liv. Det är även du själv som har valt att få uppleva det som du får uppleva just nu. Det är alltså du som väljer att få göra detta även om det förmodligen görs omedvetet om du upplever tillvaron mestadels otillfredsställande.

Varför skulle jag välja att få uppleva en otillfredsställande tillvaro?

Jag säger inte att du gör det medvetet emot dig själv. Men under hela ditt nuvarande liv så har du fått höra av andra hur du ska vara och vad som är rätt och fel. Överallt matas du hela tiden med information angående hur du ska se ut, hur mycket du ska väga, vad du ska ha för kläder på dig, vilken mat du ska äta, hur du ska träna för att få den perfekta kroppen, hur du ska bete dig, hur du ska se på dig själv och så vidare. Under alla dessa år som du har levt här i det liv som du själv har valt så har du även formats av dem som du har växt upp med och av samhället som sådant. Du har fått lära dig att tycka samma som andra, tänka samma som andra, ha samma värderingar som andra.

Att du formas till en början är oundvikligt och du har själv valt att komma för att vara till den plats där du formas på det sätt som du själv har önskat innan du kom hit för att vara på denna planet. Genom att formas på ett visst sätt så formas även din verklighet. En verklighet som är verklig och sann för dig. Men som kan skilja sig avsevärt ifrån andras verklighet eftersom de har formats enligt en annan form. Vi alla har olika verkligheter eller perspektiv som vi upplever tillvaron här på jorden igenom och den avgörs av de sanningar som vi har tagit som våra egna. Sanningar som till en början mestadels är ärvda av dem som du växte upp med och av samhället som sådant. Din uppfattning om verkligheten baseras på din egen för närvarande förvärvad sanning om hur det är. Hur den har förvärvats är egentligen oväsentligt eftersom den nu är din oavsett hur den har anskaffats och nu formar den din verklighet.

Dina nuvarande sanningar kan du se som ett filter som du upplever tillvaron här på jorden igenom. De tolkar din verklighet åt dig och de skapar även din yttre spegelbild. Det som du upplever utom dig är alltså din egen projicering angående hur du uppfattar den du i själva verket är. Du upplever således den du är oavsett vem eller vad du upplever i den yttre världen. Din upplevelse av den du är i det yttre projiceras alltså av dig och filtreras och tolkas sedan genom dina nuvarande sanningar som du förmodligen mestadels har ärvt av andra. Det som du upplever i det yttre är alltså en mestadels ärvd verklighet av dem som du har växt upp med och samhället som sådant. Du kan när som helst ändra din upplevelse av din nuvarande verklighet till en annan genom att förändra hur du ser på saker och ting. Det vill säga genom att ifrågasätta dina nuvarande sanningar och förändra dem till dina egna.

Till en början valde du alltså att komma för att vara till den plats där du formas att tycka och tänka som dem som du växte upp med. Du gör det för att få uppleva verkligheten ur detta unika perspektiv eftersom det förmodligen är där dina lärdomar befinner sig för att komma för att vara i denna värld. Perspektivet du väljer att få uppleva baseras oftast på Karma vilket är en balanserande kraft för att nå en högre medvetenhet om den du är. Du är ofta här på jorden för att nå en högre medvetenhet om den du är, och du väljer att få uppleva de delar om den du är som du ännu är omedveten utav. Därav väljer du även att få uppleva kraftiga prövningar och orättvisa och så vidare. Saker som till det yttre kan upplevas som hemska men som i ett karmiskt perspektiv kan ge dig en högre medvetenhet om den du är. Observera att den du är inte är samma sak som den du upplever dig som genom din nuvarande kropp (om du inte har nått ett fullständigt uppvaknande).

Den du är existerar i multipla dimensioner samtidigt och den du upplever dig vara just nu är en inkarnation i en kropp som upplever ett liv på jorden. Detta är en upplevelse igenom en form som befinner sig i en värld som tolkas och projiceras av dina nuvarande sanningar. Den som inkarnerar kroppen är ditt lägre jag och den som väljer att inkarnera är ditt högre jag som befinner sig i den övre världen samtidigt som du upplever ett liv genom ditt lägre jag som har inkarnerat en kropp. Kroppen kan du se som ett verktyg som gör det möjligt att uppleva ett tillsynes fysiskt liv. Du har alltså ett lägre jag som har inkarnerat din nuvarande kropp som du upplever denna jordiska tillvaro igenom, och du har samtidigt även ett högre jag som hela tiden har kontakt med ditt lägre jag. Ditt högre jag är den du är som ett själv kan man säga. Du är ditt högre jag i en upplevelse igenom en kropp med hjälp av ditt lägre jag. Ditt lägre jag kan man beskriva som en mycket liten del av ditt högre jag. Förmodligen den delen som behövde lärdomarna av denna värld. Vilken del av ditt högre jag som är ditt lägre kan även förändras under livets gång beroende på vad du behöver få uppleva och hur du agerar genom din nuvarande form. Ju högre medvetenhet du erhåller om den du är, desto mer av ditt högre jag kan du även hålla i din nuvarande form. Tillslut kan du även vara ditt högre jag i din nuvarande form vilket är själva uppvaknandet som jag ser det just nu.

Även ditt högre jag är en liten del av den du är som ditt högsta jag. Ditt högsta jag är allt som är vilken även upplever allt som är genom högre jag och därigenom även genom lägre jag i formen av liv som du har just nu. Ditt högsta jag kallas även för Jag är, Gud, livet, allt som är, medvetandet och så mycket mer. Det högsta jaget är i allt som är genom en uppdelning av flera högre jag som i sin tur väljer att inkarnera som ett lägre jag i till exempel en värld som denna.

Det som sker när du inkarnerar ett liv här i denna värld är att du inte minns allt som du är. Du minns således inte alla de liv som du redan har upplevt vilket ditt högre jag gör. Ditt högre jag har inkarnerat liv efter liv i olika former och har upplevt allt som har varit på din resa emot en högre medvetenhet om den du är. Ditt högre jag minns allt medan du lever genom dina nuvarande sanningar förvärvade här på jorden.

Genom den formning som sker under din uppväxt så börjar du även tro dig vara saker som andra berättar för dig. Du anpassar dig för att nå uppskattning och kärlek och du börjar skapa roller som du agerar för att passa in i denna värld. Det som sker när du sedan identifierar dig med dessa roller är att du skapar falska jag som i sin tur förhåller sig med egot som om det vore den du är. Ditt perspektiv förändras och avskärmas ifrån helheten och du börjar uppleva en tillsynes spegelvänd värld om den du i själva verket är. Dualiteten av jag och dem skapas genom detta. Separationsföreställningen är ett faktum och du upplever dig inte längre som allt som är i en upplevelse igenom en kropp, utan som om kroppen, din historia och de roller som du agerar vore den du är. Genom dina falska jag som förhåller sig med egot har du även skärmat av ditt lägre jag som når ditt högre jag som i sin tur når ditt högsta jag. Allt detta befinner sig inom dig inom din nuvarande form men skärmas av av egot och dina falska jag. Det vill säga dina nuvarande sanningar som mestadels har ärvts av andra. Inom dig har du således en kontakt med allt som du är. Men du skärmar av detta med hjälp av dina falska jag vilket är de roller som du har agerat och identifierat dig med som i sin tur förhåller sig med egot, och detta är egentligen enbart sanningar som du har börjat tro på och tror dig vara. Sanningar som mestadels har ärvts av andra som du har växt upp tillsammans med.

Att förhålla dig med egot skärmar således av den du verkligen är inom dig själv. Men det är inte enbart inom dig själv som det skärmas av, utan även utom dig själv. Din yttre verklighet är en projektion om den du är genom det filter som är dina nuvarande sanningar. Den yttre världen är den du är men du upplever det som någon annan, eller någonting annat då du förhåller dig med egot som har skärmat av den du är ifrån den som du upplever dig vara. Det som du får uppleva av livet är den du är. Det är där för din skull för att du ska nå en högre medvetenhet om den du är. Men om du upplever och tolkar det genom ett spegelvänt perspektiv så är det någon annan, eller någonting annat som du reagerar emot. Du tar inte emot sanningen om den du är som du själv har projicerat utom dig själv, utan du agerar emot det som om det vore någon annan. Eftersom detta baseras på dina nuvarande sanningar som du själv har tagit till dig som dina så kan du även förändra dem allteftersom du upplever den du är i den yttre världen. Allt som du behöver göra är att förändra ditt perspektiv och inse att allt är där för din skull även om du inte upplever det som så just när du får uppleva det.

Det är en successiv process att förändra dina sanningar till nya. Livet visar dig även successivt alltmer om vem du är till dig genom händelser som du får uppleva genom din nuvarande kropp. Du är där av just den anledningen. Men om du upplever en spegelvänd värld genom egot så blir även budskapet om den du är spegelvänd. Det du behöver göra är att ta emot budskapet om den du är som livet visar till dig hela tiden. Varje dag i varje nu upplever du den du är genom olika sorters händelser. Allt är den du är som du får uppleva utom dig och känna inom dig. Du tolkar det enbart genom dina nuvarande sanningar vilket formar känslan inom dig om den du är. Upplever du känslan inom dig som obehaglig så är den inte sann. Detta kan vara en indikation på att du inte har den högre sanningen om den du är genom det som du får uppleva. Det finns således en högre sanning om den du är genom det som har visat sig för dig genom händelsen. Den yttre verkligheten är en projicering av din inre verklighet, och du tolkar den yttre verkligheten genom dina nuvarande sanningar vilket skapar en känsla inom dig. Allt som du kan känna inom dig själv är den du är, och är du inte medveten om den delen av den du är så upplevs den som en slags obehagskänsla. Det du kan göra är att istället för att reagera utåt emot det som händer vända dig inåt in i känslan utav det och bearbeta detta istället. Gå in i känslan av obehag och bekanta dig med den. Sänd kärlek till denna del som om det vore ett oskyldigt litet barn (vilket det är). Det är den du är som du ännu inte är medveten utav vilket det yttre har speglat inom dig själv. När du väl har bekantat dig med denna känsla ett tag så kan den även visa dig historiska händelser som återinträder genom denna form. Sänd kärlek även till dessa händelser och förlåt dig själv och alla andra inblandade i dem. På detta vis kan du höja din medvetenhet om den du är och obehagskänslan transformeras till en kärlekskänsla eller till en transparent känsla. Samma händelse kommer inte längre att skapa denna obehagskänsla inom dig eftersom du nu är medveten utav den. Du kommer inte heller att projicera detta till den yttre världen eftersom du nu har höjt din nuvarande sanning. Du transformerar således om din inre upplevelse av en yttre verklighet, och samtidigt genom detta transformerar du om den yttre verkligheten genom din nya inre verklighet.

Din vardag är din bästa läromästare eftersom det är i de vardagliga händelserna som du upplever saker och ting. Använd din vardag som en spegelbild om den du är så kan du nå en allt högre medvetenhet om den du är. Du blir alltmer av ditt högre jag även i din nuvarande tillvaro. Perspektivet av tillvaron höjs allteftersom du höjer din medvetenhet om den du är och du ser allt klarare på det som sker och når en högre förståelse gällande hur livet hela tiden har visat dig den du är även om du inte hade förstått detta tidigare. Du upplever en allt större frihet i att vara den du är och en kärlekskänsla kommer allt starkare att porla inom dig. Denna kärlekskänsla är ditt lägre jag som du nu kan känna när egot inte längre skärmar av detta. Genom ditt lägre jag når du ditt högre jag och därigenom ditt högsta jag. Denna kanal är livskraften som du består utav. Du når en allt större förmåga att kunna älska andra. Även de som beter sig illa i denna värld. Du ser igenom dem och inser att även de har skärmat av den de i själva verket är och förhåller sig till lägre sanningar som i sin tur förhåller sig med egot. Inom dem som beter sig illa finns även denna gnista av kärlek som är den de är. Det är bara att de har fastnat i en spegelvänd värld och tror att den är allt.

Allt har en mening att vara som det är. Även du har en mening med att vara så som du är. Se inte ned på dig själv som sämre eftersom du är en gnista av allt som är. Du är ditt högsta jag i en upplevelse genom ett högre jag som har valt att få uppleva en upplevelse i denna värld genom ett lägre jag. Du kan se det som att du zoomar ner i en upplevelse i en kropp i en värld som denna. Du har själv valt att få göra detta i varje sekund som du får uppleva denna form av liv. Du väljer detta så det är ingen annan som har tvingat dig att göra det. Detta är din egen högsta önskan oavsett hur svårt det kan vara att ta till sig just nu. Men minns att du inte är själva upplevelsen utav detta nuvarande liv, utan du har enbart valt att få uppleva denna form av liv just nu. Du är alltid ditt högre jag som har en upplevelse genom en kropp just nu. När egot skärmar av allt mindre så kommer även du att kunna känna åt andra hållet. Du kan uppleva både ditt högre jag och även ditt högsta jag medan du är här i din upplevelse genom en kropp. Det är endast dina nuvarande sanningar som eventuellt skärmar av denna känsla inom dig själv. Du blir påmind om den du är genom allt som är och de saker som får dig att känna kärlek är en sann spegelbild om den du är. När du ser på ditt nyfödda barn till exempel så existerar ingenting annat än just detta eftersom barnet är en klar spegelbild om den du är. Denna känsla kan du ha hela tiden och uppleva livet här på jorden som helt fantastiskt även om det kanske stormar omkring dig eller i världen. Befinn dig endast i hjärtat istället för till de sanningar som förhåller sig i rädsla så når du en allt starkare känsla av kärlek till allt som är. Du är sanningen förverkligad genom formen av dig och du har en mening att vara så som du är. Du är det som livet har önskat få uppleva genom formen av dig. Känn dig speciell för det är du. Du är inte obetydlig utan mycket betydelsefull. Du kanske bara inte kan se det just nu genom dina nuvarande sanningar och upplever en tillsynes spegelvänd värld. Men detta kan du ändra eftersom det är dina sanningar som formar din upplevelse av denna värld. Välj att förändra dina sanningar om du vill förändra världen.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: