När det andliga får ett grepp om dig

Det finns många olika perspektiv att uppleva ett liv här på jorden igenom. Det perspektiv som du upplever är det som är sant för dig. Alla människor upplever sitt eget unika perspektiv som baseras på de sanningar som man har skaffat sig under sin uppväxt. Det finns alltså inte endast ett perspektiv eller en sanning, utan många perspektiv och många sanningar som man kan uppleva denna tillvaro här på jorden igenom. Alla är sanna sett ur det egna perspektivet och det är detta som skapar din uppfattning om verkligheten. Detta är en subjektiv verklighet som speglar sig genom dina nuvarande sanningar.

Som barn växte du upp och formades av sanningar som andra höll i din närvaro och du tog till dig dessa sanningar som dina egna. Du fick lära dig vad saker heter och hur du kan använda din kropp till att gå, springa, hoppa, äta, prata och så vidare. Du fick även lära dig att ha motsvarande värderingar som andra hade. Du formades så att säga att uppleva din egen verklighet som ett arv av de andras verklighet som du växte upp med. Oavsett hur dessa sanningar kom till dig så är det nu dessa som skapar din uppfattning om den verklighet som du kan acceptera som sann.

Det är alltså väldigt olika hur man formas till en början eftersom detta påverkas av verklighetsuppfattningen som de andra hade där du växte upp. Den ännu vanligaste verklighetsuppfattningen är att vi är vår kropp och vår verklighet är den som vi kan förnimma med våra fem sinnen. Vi har så att säga sugits in i upplevelsen av ett fysiskt liv. Vi tror oss vara kroppen och livet är de händelser som sker i den fysiska verkligheten som vi tolkar genom våra nuvarande sanningar. Vi anser oss även vara olika lyckade som människor baserat på det regelverk som har skapats i denna fysiska verklighet. Ett regelverk som andra har satt upp för oss att försöka upprätthålla oss efter.

Reklamen på TV berättar till exempel hur du bör se ut för att accepteras. Du får även veta vad du kan köpa för att kunna se ut som i reklamen. Nyheterna på TV visar hur eländig verkligheten är. Detta formar din egen verklighet ännu mer oavsett vilken del av världen som nyheterna visar. Det som du oftast inte får se eller veta är hur bra du i själva verket är. Att det inte är något fel på dig som behöver lösas med någon magisk kräm eller annat substitut. Du får inte höra att det är okej att acceptera dig själv så som du är och världen så som den är. Det är alltid en jakt efter att vara annorlunda eller att världen egentligen borde vara annorlunda. Genom all formning och matande av sanningar dras du in i den fysiska verkligheten som om den vore allt som är. Allt längre ifrån den du verkligen är kommer du genom att förhålla dig i tanken om att vara annorlunda eller att världen vore annorlunda. Detta ger dig inte en chans att vara i nuet eller ens ifrågasätta varför du överhuvudtaget existerar här på denna planet och vem du i själva verket är. Genom att dras in i denna fysiska verklighet får du som skygglappar av allt det viktiga görandet som är viktigare än att veta varför du är här på denna plats, eller vem du egentligen är. Du har inte tid att ifrågasätta dessa saker eftersom du behöver lägga din tid på allt som kräver din uppmärksamhet för att upprätthålla din plats inom detta regelverk som någon annan har satt upp.

Beroende på hur du upplever din nuvarande verklighet är det inte alls säkert att du når en anledning att ifrågasätta det som du en gång har fått lära dig är sant. Istället lever du vidare i tron om att det är så verkligheten är eftersom de flesta andra upplever den på liknande sätt. Du följer så att säga riktlinjerna som har satts upp om vad som är accepterat som en sanning och vad som inte är det. Om du tänker eller agerar annorlunda faller du ur ramverket om vad som anses normalt. Detta kan få andra att tycka du är konstig. Beroende på hur du upplever dig själv så kan detta får dig att falla tillbaka in i ramen för normalt för att bli accepterad och älskad genom att vara som de andra, tycka som de andra och så vidare. Når du ett tillstånd där du inte längre kan acceptera hur det är så kanske du även börjar ifrågasätta vad som har skapat din upplevelse av verkligheten.

Det är genom ifrågasättandet av dina nuvarande sanningar som du kan nå högre sanningar vilket i sin tur skapar ett nytt perspektiv att uppleva denna fysiska verklighet. Det är fortfarande en subjektiv verklighet men som successivt förändras till en mer gynnsam verklighet för dig eftersom den anpassar sig efter dina högre sanningar som du erhåller genom att ifrågasätta dina nuvarande. Du börjar nu nå insikter om att det är du som formar din verklighet genom de sanningar som du håller eftersom du nu även märker hur verkligheten förändras för dig allteftersom du förändrar dina sanningar. Detta skapar en nyfikenhet av att nå ännu djupare sanningar. Denna nyfikenhet får dig att börja söka efter svar om meningen med livet och de existentiella frågorna börjar dyka upp i dina tankar. Du är inte längre helt indragen i den fysiska verkligheten i det som händer, utan du börjar även expandera ditt perspektiv och försöka se den större bilden av tillvaron. Det är ofta nu som den andliga delen av tillvaron kommer in i bilden av verkligheten. Beroende på hur mycket som du har sugits in i den fysiska verkligheten och vem du upplever dig vara så är andligheten ännu endast någonting som du ägnar dig åt ibland när du har tid. Du har fortfarande upplevelsen av vara din kropp och att den fysiska verkligheten är den som existerar. Men även att det kanske kan finnas andliga aspekter som du börjar bli nyfiken över.

Beroende på hur engagerad du är i ditt sökande efter meningen med livet så kanske du lämnar andligheten som ett intresse över någonting som du ägnar tankegångar åt ibland. Om du istället fortsätter ditt sökande efter högre svar kommer du börja märka att din upplevelse av din yttre verklighet hänger samman med din inre verklighet. Att du i det yttre får uppleva det som du behöver för att nå högre sanningar i ditt inre. Du uppmärksammar hur livet i det yttre hela tiden speglar din uppfattning om den du är inom dig själv och även hur du kan använda dig av detta för att nå ännu högre sanningar. 

De sanningar som du initialt tog till dig skapade olika roller som du hade identifierat dig med som i sin tur förhöll sig med egot. Egot i sin tur skärmade av dig ifrån den du verkligen är vilket fick dig att enbart förhålla dig i det yttre. När du nu successivt har höjt dina sanningar har du även successivt avidentifierat dig ifrån dessa roller vilket får dig att uppleva dig själv alltmer som den du verkligen är. Intresset för det andliga växer sig allt starkare och du börjar nu även inse att du i själva verket är en andlig varelse i en fysisk upplevelse, och inte en fysisk varelse med en andlig upplevelse.

Din upplevelse av verkligheten expanderar ytterligare. Din fysiska verklighet som tidigare var allt som är är nu endast en del av hela din verklighet som även består av den andliga världen. Alltmer börjar du uppleva dig som en andlig varelse i en fysisk upplevelse än en fysisk varelse med en andlig upplevelse. Du når ett allt högre perspektiv att uppleva denna fysiska verklighet och börjar nu se igenom illusionen av separation som tidigare hade ett sådant starkt grepp om dig. Du upplever dig höra samman med allt som är alltmer och förstår även varför människor mår som de gör och varför de gör som de gör. Du ser igenom vad som skapar dessa krig och allt elände. Du ser även hur denna reklam och all annan formning spär på illusionen av separation och hur detta behov av någonting för att må bra i det yttre får människan att springa i ett ekorrhjul av görande.

Du förundras över hur du inte kunde ha sett detta tidigare när du började ditt ifrågasättande av dina dåvarande sanningar. Men samtidigt inser du att du själv hade skapat den verkligheten åt dig genom de sanningar som du en gång hade ärvt av dem som du växte upp med och att du då inte var mottaglig för ditt nuvarande perspektiv. Du ser inte ner på dem som format denna verklighet åt dig. Utan du är tacksam eftersom detta skapade en möjlighet för dig att växa genom att få uppleva detta perspektiv. Du inser även att det är du själv som har valt att födas till denna plats för att du skulle formas så som du har gjort. Du förstår nu att du som ditt högre jag hade valt allt det som du nu har fått uppleva i din formning, och att du nu börjar styra över ditt liv mer kontrollerat genom att förhålla dig till ditt hjärta vilket är samma sak som att låta sig ledas av ditt högre jag.

Allt högre sanningar når du genom att uppleva livet och alltmer överlåter du även till livet att sköta åt dig. Tidigare inom illusionen av separation så ansåg du dig behöva kontrollera utgången av allt. Men nu börjar du inse att allt som sker gör det av en anledning, och genom att följa ditt hjärta och uppleva det som du får göra märker du hur du successivt leds till den högre meningen med din upplevelse av ett fysiskt liv igenom en kropp. Du inser även att den fysiska upplevelsen igenom en kropp är ett tillfälligt tillstånd som du själv har valt att få uppleva. Även att du både före och efter denna upplevelse fortsätter att leva som den andliga varelse som du verkligen är. Att leva här och nu blir allt viktigare för dig eftersom du nu inser hur du försvinner ifrån den du verkligen är varje gång du far in i tankens värld. Du dras alltmer in i din andliga aspekt av dig och allt mindre upplever du dig vara din fysiska aspekt av dig. Den fysiska verkligheten är inte längre lika verklig utan din andliga verklighet är den som är det. Tidigare var det den fysiska verkligheten som var allt och din andlighet var någonting som du gjorde och inte den du var.

Att vara en andlig varelse i en fysisk upplevelse är en intressant tillvaro. Du når en möjlighet att zooma ut ur upplevelsen närhelst du önskar för att uppleva tillvaron ur ett högre perspektiv. Du märker att du ibland behöver göra det när den fysiska upplevelsen blir allt för prövande. Att växa och nå en allt högre medvetenhet om den du är för även med sig att prövningarna blir alltmer prövande. De blir det eftersom du nu är mottaglig för dem och kan hantera dem genom ett högre perspektiv. Du dras inte längre in i händelserna som om de vore ditt liv, utan kan nu även zooma ut ur dem och se på dem genom ett andligt perspektiv. Ibland zoomar du ut ur den fysiska upplevelsen så mycket att du inte alls upplever dig vara i den, utan den upplevs mer som en film där en karaktär upplever olika saker som du kan interagera med. Det kan bli så mycket att du tappar fokus på din fysiska verklighet och enbart förhåller dig i den andliga verkligheten. Detta kan pågå ett tag tills du inser att du själv har valt att vara i en fysisk verklighet som den andliga varelse som du är, och att det finns en högre anledning för dig att vara i den även om du inte kanske förstår eller vet vad den är.

Från början var du alltså helt i den fysiska verkligheten som om den vore allt som är. Därefter drog du dig ur denna fysiska verklighet alltmer genom att inse att du egentligen är en andlig varelse i en fysisk upplevelse. För att sedan inse att du själv har valt att få uppleva denna fysiska upplevelse som den andliga varelse som du i själva verket är.

Nu handlar det om att finna en balans mellan båda dessa världar och följa din livsväg vad den än kan vara för något. Du inser att du själv har skapat en livsplan för denna fysiska upplevelse igenom en människas kropp och att du successivt vägleds längs denna livsplan genom att följa ditt hjärta i det du gör. Detta skapar en nyfikenhet och vakenhet för varje ny dag eftersom varje ny dag är din möjlighet att få uppleva ditt högre syfte för att vara här i denna fysiska upplevelse. Du inser att ditt högre syfte är att få uppleva varje ny dag med nyfikenhet och vakenhet och även agera när du känner att du behöver göra det. Även om du inte alltid förstår varför eller vad det kommer leda till så låter du dig nu vägledas av ditt hjärta i det du gör. Du vet att du inte har hela livsvägen klar för dig i denna fysiska upplevelse men att ditt högre jag har det. Du märker hur detta successivt leder dig till nya möjligheter som du tidigare inte hade sett som möjliga. Med nyfikenhet och tacksamhet fortsätter du att uppleva din nuvarande fysiska upplevelse igenom den kropp som du nu har som den andliga varelse som du i själva verket är.

2 kommentarer

    1. Hej Helen ? Det är säkert många paralleller när man har valt att växa och följa sin livsväg kan jag tänka mig. Liknande upplevelser och prövningar på ett sätt. Kom att tänka på min första bok och en vän som sökt andra vägar och ändå kommit fram till samma slutsatser. Vägarna är olika men vi kommer fram till samma slutpunkt ändå. Samma är det nog med de flesta religioner också kan jag tänka mig. Men att de tolkas olika. Kul att höra från dig ? Kram Teppo

Kommentera

%d bloggare gillar detta: