Olika dimensioner av medvetande

Att ta emot en högre medvetenhet om den du är kommer att ske på olika nivåer när du väl börjar ifrågasätta vem du är. Detta är i själva verket vad hela livet egentligen handlar om. Livet handlar inte om att du ska nå olika mål, utan om att du ska bli medveten om vem du i själva verket är, vilket i sig kan handla om att du behöver nå olika mål. Men målen i sig är inget självändamål utan endast pusselbitar längs vägen emot en högre medvetenhet om den du är, eller med andra ord högre dimensioner av medvetande.

Innan du börjar ifrågasätta vem du är så anser du dig redan veta vem du är. Du har egentligen ingen anledning att ifrågasätta detta eftersom det är så du upplever tillvaron. Den som du anser dig vara är ofta det som du har fått lära dig av andra att du är. Av dina föräldrar, andra barn, skolan och även i vuxenlivet har du fått höra om den du är och successivt har din självbild formats baserat på detta. Men du är ingenting av det som du har fått höra av andra om den du är. Detta är enbart deras egen spegelbild som de ser i dig som de har projicerat på dig. I denna dimension av medvetande förhåller du dig således till andras sanningar om den du är och är tämligen frånkopplad ifrån den du i själva verket är. Du förhåller dig då även mestadels med egot och dina falska jag vilket är dessa identifieringar med olika saker som du inte är men anser dig vara. Frågar man dig i detta stadie om vem är du så svarar du förmodligen med ditt namn, vad du gör, hur din familj är, vad dina intressen är, vad du jobbar med, om du är en man eller kvinna, hur gammal du är och så vidare. Du tror dig oftast även vara din kropp, dina tankar och även att livet är det som händer dig i din nuvarande upplevelse igenom din nuvarande kropp. Att livet är någonting annat än detta existerar inte i din nuvarande medvetenhet om den du är, eller den dimension av medvetande som du förhåller dig till när du upplever livet som så. Detta är inte fel utan så påbörjar nästan alla sina liv, och många fortsätter även genom denna dimension av medvetande under hela upplevelsen ända in i döden som man då ofta tror är slutet på allt.

Den dimension av medvetande som du förhåller dig till är det som du kan acceptera som en sanning. Att det skulle finnas någonting bortom denna dimension av medvetande kräver oftast att du inte känner dig helt nöjd eller bekväm med svaren som du har fått ärva under din uppväxt. Först då kanske du börjar skrapa på ytan till vad nästa dimension av medvetande kan ge dig. Till dess förhåller du dig mestadels enbart till den yttre fysiska verkligheten.

Om och när du väl börjar ifrågasätta vem du är så kommer du successivt nå en allt högre medvetenhet om den du är. Du når en allt högre dimension av medvetande och blir öppen för mer. Detta hänger samman med ditt ifrågasättande om vem du är eftersom allt som är är den du är. Din upplevelse av allt som är expanderar. Mer uppenbarar sig för dig ju högre dimension av medvetande som du har förmågan att uppleva och ta emot. När du väl börjar ifrågasättandet om vem du är på allvar så kommer du nå insikter om att du inte längre är ditt namn eller det du gör eller någonting av det som du hade trott dig vara. Du inser att du inte längre är din kropp eller några av dina intressen. Successivt skalar du bort dessa falska jag som du finner vilket var din identifiering med saker som du inte är men har trott dig vara. Därigenom erhåller du även en allt högre sanning om vem du i själva verket är eftersom du kommer allt närmare den du verkligen är inom dig själv och expanderar även din medvetenhet om den du är. Det handlar egentligen inte om ett vetande, utan om ett varande. I början av sökandet när de existentiella frågorna gjorde sig hörda handlade det om att få veta mer. Men senare förändrades detta till att vara det istället. I varandet kan du känna den du verkligen är när du har skalat av dina falska jag som förhöll sig med egot.

Allt som är är den du är, och allt som du är är du olika mycket medveten utav. Din medvetenhet om den du är förhåller sig till den dimension av medvetande där detta förhåller sig. Ju högre dimension av medvetande du förhåller dig till, desto mer upplever du dig även vara och desto mer upplever du även av världen som befinner sig både utom dig och inom dig. Alltmer blir även möjligt ju högre dimension av medvetande som du har förmågan att förhålla dig till. Allt som är är detta medvetande som du är medveten om till en viss nivå. Du är allt detta men förhåller dig med ditt medvetna sinne på den nivå som du har erhållit medvetenhet om att du är. Därav kommer ditt ifrågasättande om vem du är att öppna ditt sinne och även expandera din upplevelse av tillvaron som du har förmågan att uppfatta. Alltmer blir möjligt i din värld längs din resa emot en högre medvetenhet om den du är, eller med andra ord högre dimensioner av medvetande.

Det som på en lägre dimension av medvetande var en sanning blir i en högre dimension allt annat än det, eller det är inte längre den högsta sanningen att hålla. Det motsatta är även korrekt att ur en lägre dimension av medvetande kan du inte uppfatta den högre dimensionens medvetande som en sanning eftersom du ännu inte förhåller dig till den och inte kan uppleva den. Det upplevs då oftast som att den som upplever den högre dimensionens medvetande ljuger eller hittar på saker som inte stämmer. Om man med ett öppet sinne kan acceptera att det existerar högre dimensioner av medvetande än man själv har förmågan att uppfatta för stunden. Då kan man successivt expandera in i dessa högre dimensioners medvetande genom att ta emot de lärdomar som dessa personer har vilket sedan blir till en sanning och inget konstigt alls.

Dessa dimensioner av medvetande påverkar även förmågan du har att bearbeta det du uppfattar av den värld där du befinner dig just nu. Eftersom även världen expanderar i samband med en högre dimensions medvetande så uppfattar du den helt annorlunda än du gjorde från början. Det som från början var hela ditt liv och väldigt allvarligt i berättelsen av ett liv blir ur högre dimensioner av medvetande just en berättelse. Det som händer i denna upplevelse är inte längre en identifiering med egot utan en upplevelse igenom en kropp.

Ur ännu högre dimensioner av medvetande försvinner även den fysiska världens verklighet och allt upplevs mer som energier som interagerar med varandra. Du ser det fysiska men upplever energiernas frekvenser och förhåller dig till dem när det gäller att göra dina vägval och andra beslut. Kroppens förmåga att känna dessa energifrekvenser blir alltmer sensitiva ju högre dimension av medvetande som du förhåller dig till. Detta påverkar i sin tur vad du stoppar i din kropp, vad du väljer att göra i det yttre, hur du interagerar med andra människor, hur du uppfattar andra människor och även världen som sådan. Att leva en lögn är totalt oacceptabelt ur högre dimensioner av medvetande eftersom detta motsätter hela ditt väsen vilket känns energimässigt inom din kropp. Att vara i kärlek och i sanning både emot dig själv och även andra blir allt viktigare aspekter i ditt varande ju högre dimensioner av medvetande som du förhåller sig till. Detta eftersom du känner samhörigheten med andra på ett helt annat plan ur dessa högre dimensioners medvetande. De är egentligen inga andra utan spegelbilden av dig själv. Du ser fortfarande de andra på samma sätt som förut men du känner energierna utav dem nu på ett helt annat sätt. Allt mindre saker blir personligt och du når ett enhetligt plan av varande. Detta gäller även det du upplever av andra människor i dessa högre dimensioner av medvetande eftersom du kan känna hur den andra mår utan att de behöver säga det. Du ser vilka bördor andra bär och kan känna deras smärta. Det är även möjligt att gå in och uppleva hur en annan människa upplever livet här på jorden. Ingenting är egentligen personligt längre utan endast olika upplevelser igenom olika former av liv.

Precis som vi gjorde i den övre världen innan vi kom för att vara i denna värld så smakade vi så att säga på upplevelserna för att få känna vilken som var den rätta upplevelsen att få vara i. Vi fick gå in i olika former av liv för att känna om det var den rätta upplevelsen för oss. Andra kan göra likaså även medan vi upplever detta nuvarande liv genom en kropp. Detta är således möjligt även medan du befinner dig i en kropp genom dessa högre dimensioners medvetande.

Den övre världens verklighet och denna går samman. Du blir även ett med ditt högre jag medan du upplever en upplevelse igenom en kropp. Du blir alltmer av den du verkligen är vilket är allt som är även genom denna fysiska kropp här på denna jord. Plötsligt kan du gå in i olika tidslinjer och uppleva tidigare inkarnationer som du har erfarit och är inte längre begränsad till denna nuvarande som du har valt att få uppleva. Nu kan du se hur de människor som du interagerar med har varit med dig i många olika upplevelser av liv där ni genom karma har interagerat med varandra i olika konstellationer, och därigenom balanserar upp obalanser i de energier som ni består utav vilket karma i själva verket är. Ur dessa högre dimensioners medvetande är ni nu medvetna om hur ni i dessa tidigare inkarnationers upplevelser har varit begränsade till lägre dimensioners medvetande och agerat därigenom. Ni kan återuppleva fina och helt underbara ljusa stunder ur dessa tidigare tidslinjer, och även det värsta mörkaste elakheter som känns helt overkliga att ni har varit delaktiga i. Ni har provat allt möjligt för att få se hur det upplevs och därigenom når ni en högre medvetenhet om den ni är genom de kontraster som uppstår. Genom denna högre dimensions medvetande är det nu möjligt att lösa upp dessa karmaband och göra er alltmer fria ifrån den historia som ni har burit med er livstid efter livstid.

Det är som att den fysiska verkligheten luckras upp och blir allt mindre fysisk och övergår till att bestå av energier istället. Vilket det hela tiden har varit även om du kanske inte har uppfattat det som så. Det som ur en lägre dimensions medvetande är en prövande händelse som du går in i och låter dig överrumplas utav är ur en högre dimensions medvetande energier som du får bli medveten om inom dig själv. Energier som är den du själv är men som du ännu inte varit medveten utav att du är.

Hela livet här på jorden blir som att uppleva en prisma av speglar som hela tiden visar vem du verkligen är. Även om du är medveten om att du är allt så kanske du inte upplever dig vara det ännu. Med medvetenheten om det blir det logiskt att använda spegelbilderna för att nå en ännu högre dimension av medvetande där alltmer blir möjligt. Du bearbetar detta energimässigt istället för att gå ner dig i händelserna. Likt en alkemist transformerar du nu mörker till ljus inom din nuvarande kropp vilket i det yttre transformerar det som kommer att upplevas därigenom. Eftersom det yttre nu upplevs som en spegelbild så förändras även det yttre i samband med det inre. Händelser, personer och situationer i det yttre förändras genom denna inre transformation. Detta är helt logiskt ur en högre dimensions medvetande medan det ur en längre dimensions medvetande inte alls har någon koppling överhuvudtaget.

Att leva i högre dimensioners medvetande är fantastiskt. Alltmer blir möjligt som du tidigare inte hade upplevt ju högre dimensions medvetande du har förmåga att förhålla dig till. Det kan även vara stundtals prövande att vara i denna värld eftersom du samtidigt befinner dig i världar bortom som många andra ännu inte kan uppfatta. Denna kontrast mellan olika dimensioners medvetande blir allt starkare och allt färre förstår var du själv befinner dig. Det går inte heller att förmedla så de kan förstå fullt ut eftersom detta inte existerar inom deras medvetenhet ännu.

Allt är en resa emot dessa högre dimensioner av medvetande. Allt som sker på denna jord är denna väg emot dessa högre dimensioner. Allt som du får uppleva av denna värld har en anledning att vara där. Ur ett perspektiv är det som du får uppleva utav det fysiskt och väldigt fast i sin form, och ur en högre dimensions medvetande är det energier som interagerar med varandra. Därav kan du även interagera med det som händer ur ett energiperspektiv och transformera det därigenom. Ur detta perspektiv är berättelsen borta och livet består utav en interaktion av energi. Det personliga är borta och allt har en mening att vara så som det är. Lärdomarna visar sig genom varje ny dag, i varje händelse och i varje möte med en annan person. Alla dessa saker är gåvor som du får ta del utav som även livet har valt att visa till dig genom den här formen av liv. Alltmer är nu möjligt i din upplevelse av livet.

Fråga dig själv: Vem är jag? Analysera de svar som du ger dig själv. Stämmer dessa svar? Håller jag den allra högsta sanningen om detta, eller finns där en högre? Det finns alltid en högre sanning än du håller för närvarande och det tar aldrig slut. Att anse dig ha den totala sanningen är således helt meningslöst eftersom det alltid existerar en högre sanning än du håller för närvarande. Det existerar alltid en högre dimensions medvetande att förhålla dig till när du är klar med den nuvarande. Denna resa fortgår ända till källan av allt liv tills du upplever dig vara den. Du är den redan men du håller inte den högsta medvetenheten om den ännu, eller med andra ord så förhåller du dig inte till den dimensionens medvetande ännu. Men du är på god väg och varje ny dag är din nya möjlighet att nå allt högre. Detta är vad livet handlar om.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: