Terminologi

Jag fick jag en känsla att skriva ett inlägg om terminologin som jag använder när jag skriver om livet. Det vill säga de ord och perspektiv som jag beskriver livet igenom. Kanske har du en annan uppfattning om de ord som jag använder och upplever livet ur andra perspektiv, och därefter känner att det jag skriver inte alls stämmer för dig.

Observera att det endast är en terminologi. Inget ord, ingen beskrivning eller perspektiv kan egentligen förklara livet så som det egentligen är. Utöver det så tolkas alla ord, beskrivningar och perspektiv från den egna uppfattningen som baseras på din egen formning in i denna värld. Din nuvarande medvetenhet om den du är påverkar det du uppfattar och är som ett slags filter. Även om det skrivs på ett sätt så tolkas det ofta genom ett annat. Informationen förvanskas således i flera led. Först när den förklaras med ord med en viss terminologi, och sedan genom den egna uppfattningen om vad det är.

Ingenting som jag beskriver är som det verkligen är. Det är endast ett perspektiv att beskriva det obeskrivbara. Ett sätt att förmedla ett förhållningssätt till livet för att sedan genom livet självt uppleva hur det verkligen är för dig. I stort sett alla blir vi formade in i en värld från början. Vi identifierar oss med saker som vi inte är och tror oss sedan veta hur det är och vem vi är. Vi formas in i den kollektiva uppfattningen om livet här på jorden och bortom. Den egna uppfattningen, den icke-formade försvinner alltmer och den formade världen tar en allt större plats i din upplevelse av verkligheten. Genom denna formning tolkar du sedan allt som du upplever. Detta inkluderar även de ord som jag använder, de texter jag skriver och de perspektiv jag använder mig utav.

Det är först när du når in till kärnan av den du är inom din nuvarande form (vilket jag kallar för det lägre jaget) som du börjar återfå kontakten till källan av vem du är. Detta kallar jag för det högre och det högsta jaget vilket är två olika aspekter av den du är som befinner sig i vad jag kallar för den övre världen. Jag använder de perspektiv som jag känner kan hjälpa dig att nå dit inom dig själv. Perspektiven och orden är medel för att hjälpa dig att nå dig själv. Orden och medlen är inte ett självändamål eller någonting att endast tro på. De beskriver endast olika perspektiv och sätt som du kan interagera med din upplevelse av verkligheten för att därigenom finna din egen sanning om vem du är och vad livet egentligen är. När du har nått dit kan du läsa andra beskrivningar med helt andra ord, men ändå någonstans se att de pekar åt ett och samma håll fast på olika sätt. Hållet de pekar emot är inåt till sanningen om vem du är. Givetvis beror det på vad du läser. Men om du läser texter som önskar förmedla en hjälp till dig att nå din sanning om vem du är och om livets djupare mening så kan orden och perspektiven skilja. Detta är helt perfekt för vi alla når insikter från olika håll på olika sätt. Genom att ordet formas på ett visst sätt så får det fäste i ditt hjärta. Jag beskriver det på mitt sätt, och andra beskriver det på andra sätt. Det behöver inte vara samma sätt för de är endast medel för att nå in till din sanning. Men det kan ändå vara förvirrande om du har lärt dig en beskrivning för ett ord, och sedan används samma eller liknande ord med en annan betydelse. Därav detta inlägg om den terminologi som jag använder mig utav. Mycket av denna terminologi “kom till mig” under skrivandet av min bok “Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv” där jag under två år kommunicerade med mitt högre jag och tog emot allt högre sanningar (för mig) om hur livet hänger samman. Jag har givetvis även tagit till mig sanningar från andra böcker, och det som har känts sant har fått ta fäste inom mig. Så den terminologi jag använder kan komma även från denna läsning.

Jag har däremot inte velat kopiera någon annans sanning bara för att de skriver genom ett visst perspektiv. Det måste vara min sanning innan jag kan förmedla det vidare. En sanning som kan och förmodligen kommer förändras allteftersom jag kommer längre längs min inre resa.

Med detta sagt så innebär det att ingenting av det jag skriver egentligen är den högsta sanningen. Det finns alltid högre sanningar och andra perspektiv att beskriva och förstå livet igenom. Men de sanningar som jag har erhållit har hjälpt mig längs min inre resa, och jag tänker att de förmodligen kan hjälpa även dig längs din resa genom livet. Ingenting av det jag skriver är där för dig att endast tro på. Ta endast emot det som klingar sant i ditt hjärta som ger dig en insikt att det stämmer för dig. Lev sedan din egen sanning baserat på dessa insikter som i sin tur förändrar din upplevelse av livet.

Nedan har du beskrivningar över några terminologier som jag använder:

Högsta jag

Det jag kallar för det högsta jaget är den högsta aspekten av dig. Det högsta jaget är samma sak som allt som är, medvetandet eller Gud (i en icke-religiös benämning). Det högsta jaget är den gemensamma högsta aspekten för allt liv eftersom det är allt som är. Här existerar ingen rörelse, ingen separation, inga polariteter, inget kön eller några kontraster. Det är allt som är utan någon värdering av bättre eller sämre, högre eller lägre och så vidare. Jag ÄR.

För att få uppleva “dig själv” som ditt högsta jag så valde “du” att begränsa din medvetenhet om det medvetande som du är. Det är som en kurragömmalek med dig själv. Denna begränsade medvetenhet skapade det högre jaget.

Högre jag

Det högre jaget kallar jag din högre aspekt av dig. Det existerar flera högre jag vilket är den utspridda medvetenheten om det medvetande som du är som ditt högsta jag. Alla högre jags gemensamma medvetenhet är detsamma som det högsta jaget. Det är endast en upplevd separation ifrån det som du är.

Det högre jaget inkarnerar inte liv och är inte begränsad av tid och rum. Det har heller inget kön. Vid skapelsen som ditt högre jag håller du en begränsad medvetenhet av ditt högsta jag(allt som är). Det existerar även en livsplan för dig som högre jag som innefattar att nå medvetenheten om det medvetande som du är igen (vilket är det högsta jaget). Kurragömmaleken igen där du försöker finna svaret på vem du verkligen är. Ett sätt att nå en högre medvetenhet om det medvetande som du är (ditt högsta jag) är genom att inkarnera liv och få uppleva “andra”. Det är det lägre jaget som inkarnerar. Inkarnation efter inkarnation, liv efter liv eller upplevelse efter upplevelse når du som ditt högre jag en allt högre medvetenhet om det medvetande som du är (det högsta jaget) genom att få uppleva den du är genom andra upplevda separationer ifrån detta. Det högre jaget är i ständig kontakt med det högsta jaget även om medvetenheten om det inte helt är där. Det är som att “du” har glömt bort vem du är till en viss del. 

Lägre jag

Inom din nuvarande upplevelse av att vara någonting existerar det lägre jaget som en kärna som alltid är i kontakt med ditt högre jag. Som ditt högre jag inkarnerar du flera upplevelser parallellt genom flera lägre jag i andra upplevelser av att vara någonting. Alla dessa lägre jags gemensamma medvetenhet är detsamma som ditt högre jags medvetenhet. Vissa inkarnationer är här på denna jord inom olika tids och rums-upplevelser. Vissa kan befinna sig inom samma tid och rum som du upplever dig vara just nu. Det är inte begränsat endast till jordens upplevelser utan kan även befinna sig i andra stjärnsystem som andra raser. Det lägre jaget kan ses som en del av ditt högre jag. Du har med dig en viss medvetenhet in i inkarnationen som ditt lägre jag från dig som högre jag om den du är som ditt högsta jag. Du har även med dig en viss omedvetenhet som ditt lägre jag från dig som högre jag. Genom upplevelsen av inkarnationen når du successivt en allt högre medvetenhet om den du är som ditt högsta jag. Det vill säga du transformerar omedvetenheten om den du är till en medvetenhet. Genom all upplevelse är du samtidigt det högsta jaget som upplever sig själv, och du är även det högre jaget eftersom ingenting egentligen är separerat. Det är endast en upplevelse av en separation.

Anden

Jag använder sällan ordet ande i min terminologi. Men som jag ser det så är anden samma sak som det högsta jaget som upplever sig själv genom allt liv, genom all upplevelse.

Själen

Jag använder sällan ordet själ i min terminologi. Men som jag ser det så är själen som en slags “behållare” för anden att befinna sig inom i upplevelsen av att vara någonting. En behållare som sträcker sig genom det högre jaget och alla lägre jagen i alla upplevelser av livet. Där varje högre jag och alla dess lägre jag är en egen själ medan anden är gemensam för alla själar.

Falska jag

I din upplevelse av att vara någonting så formas du in i den värld som du har inkarnerat. Du börjar identifiera dig med allt möjligt. Du identifierar dig med din kropp, det som händer dig, det du har, det du gör och så vidare. För varje sak som du identifierar dig med skapar du nya falska jag. Alla dessa falska jag påverkar den du upplever dig vara inom inkarnationen. Dessa falska jag skapar kontraster ifrån den du verkligen är vilket i sin tur påverkar din upplevelse av andra, dig själv och allt som är i den verklighet som du har inkarnerat. Det falska jaget är en trosuppfattning om att vara någonting. Det känner inte till något lägre, högre eller högsta jag utan befinner sig endast i huvudet som en sanning om vem du är (som du inte är). De falska jagen påverkar i sin tur även din personlighet och det sätt som du interagerar i verkligheten.

Egot

Egot är som ett eget medvetande på ett sätt eller som en slags identifiering av att vara någonting. Detta är inte den du är men den stärker den du tror dig vara. Tror du dig vara dina falska jag så kommer egot även att stärka dessa identiteter. Egot är då som en falsk kärna för dina falska jag som ständigt försöker kompensera för de falska jagens brist i att försöka vara den du är (som du inte är). Det är de falska jagen som tar åt sig personligen av någonting vilket får egot att reagera på olika vis för att skydda dig mot “faran” i det yttre. Egot försöker ständigt stärka de falska jagens brist på olika vis. Det är egentligen inget fel på egot, utan det är din identifiering med falska jag som påverkar hur egot agerar och reagerar.

Falska behov

När du identifierar dig med dina falska jag som egot stärker så skapar egot ofta nya falska behov i ett försök att kompensera för det falska jagets ofullständighet i att vara dig. Dessa falska behov blir som ett filter som förhindrar dig ifrån att känna den du verkligen är som ditt högsta jag. Avskärmningen av ditt lägre jag skärmar samtidigt av ditt högre och högsta jag. När detta händer tror du dig behöva någonting i det yttre för att känna dig hel och vara lycklig och nöjd som den du upplever dig vara och det liv som du upplever. När du väl uppfyller dessa falska behov (oavsett vad det är) så känner du dig åter nöjd. Du tror det är för att du har uppfyllt det falska behovet i det yttre. Men i själva verket är det att du kan känna ditt högsta jag genom det lägre och det högre jaget som är i ständig kontakt med varandra. När du kan känna den du verkligen är så uppstår känslan av att vara hel. Du kan även känna en kärlekskänsla inom dig och du upplever dig vara nöjd med dig själv och livet. De falska behoven ändrar ständigt sin form i all evighet så länge som du identifierar dig med falska jag som egot stärker. Avidentifieringen av falska jag förändrar även behovsbilden i att vara den du upplever dig vara.

Behovet behöver inte enbart vara av saker, pengar och så vidare. Det kan även vara makt av olika slag och allt annat som stärker den du upplever dig vara som dina falska jag.

Den övre världen

Det jag kallar för den övre världen är ett slags dimensionellt varande i högre dimensioner. Här befinner du dig som ditt högre och högsta jag. Detta är egentligen ingen plats utan en nivå av medvetenhet på ett sätt. Även vissa inkarnationer av lägre jag befinner sig i dessa dimensioner, och även anden och själen från din nuvarande upplevelse (inkl. medvetandet) återgår tillbaka till den övre världen när du dör. I den övre världen existerar inte tid och rum så som vi upplever den här på jorden.

Den undre världen

Det jag kallar för den undre världen är där du befinner dig just nu på jorden i den dimensionen där detta förhåller sig. Det är det lägre jaget som inkarnerar upplevelsen av att vara någonting i den undre världen.

Den yttre världen

Den yttre världen är den du kan uppfatta med dina fysiska sinnen av den undre världen. Men även icke-fysiska saker befinner sig i den yttre undre världen som du kan uppfatta när du har aktiverat de sinnen som kan förnimma detta. Ofta stänger vi av dessa inre sinnen under vår formning in i den undre världen genom den kollektiva uppfattningen om vad allt är. Detta gör att vi inte längre kan förnimma de icke-fysiska aspekterna av den yttre världen. Dessa sinnen ligger latent inom dig och väntar på att aktiveras igen.

Den inre världen

Den inre världen är en värld som du upplever med dina inre sinnen. Den innehåller alla känslor, tankar och allt som befinner sig inom dig som du inte kan ta på fysiskt. Ditt lägre jag befinner sig även i din inre värld. När du har erhållit en medveten kontakt med ditt lägre jag så når du även de högre aspekterna av dig och även de övre världarna och allt som befinner sig där. Din nuvarande medvetenhet om den du är påverkar vilken nivå av kontakt du kan hålla med det som befinner sig i de övre världarna. Du är inte alls begränsad eller separerad ifrån någonting egentligen. Det är endast din upplevelse av att vara det som formar upplevelsen av den du är och den värld du befinner dig på det sätt som den gör.

Detta var lite av den terminologi som jag använder och en beskrivning utav den. Viktigt att förstå är att även om det kallas för högre och lägre jag, övre och längre världar och så vidare så handlar det inte om bättre eller sämre. Det är endast beskrivningar av någonting och förhållningssätt ur det perspektiv där vi befinner oss som människor. Ett sätt att försöka förmedla vad som existerar inom dig själv och bortom denna nuvarande inkarnation.

Det finns mängder med andra perspektiv att beskriva livet, oss som människor och de andra aspekterna av oss, energikroppar, chakran och så vidare än vad jag hittills har beskrivit. Det gemensamma med det som hittills har förmedlats av mig är att jag vill hjälpa dig att nå insikten om hur du kan leva ditt nuvarande liv i symbios med livet självt och därigenom följa din livsväg. Ett liv där du successivt når en högre medvetenhet om den du är och om livet som sådant genom din upplevelse utav det. Livet visar dig hela tiden saker om vem du är och vad din livsväg är genom dina prövningar och andra händelser. Denna terminologi används för att förmedla dessa perspektiv. Detta är garanterat inte den högsta sanningen och det finns mängder av fler perspektiv än vad jag beskriver. Detta innebär att terminologin och beskrivningarna inte är totala sanningar eller något självändamål i sig att tro på. De är sätt att nå insikter om vem du är och vad livet är inom dig själv. När du väl når dessa sanningar inom dig själv så behövs inte längre några ord eftersom du kan känna det inom dig själv hur det är för dig. Du förstår då vad livet vill visa och du blir en mästare på att leva livet. Livet och den du upplever dig vara blir som en samspelande symfoniorkester.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: