Var inte rädd

Du upplever just nu en dualistisk värld där det både finns det ena och det andra. Det existerar både mörker och ljus, rädsla och kärlek och så vidare. I denna värld behöver det vara så. Det är genom dessa polariteter som du får uppleva en kontrast mellan dem, och du behöver dessa kontraster för att kunna höja din medvetenhet om den du är. Även om allt detta är ett så får du nu uppleva det som om det vore antingen eller. Det är genom att få uppleva den du inte är som du når en högre medvetenhet om den du är. Mörkret är avsaknaden av det ljus som du är, och rädslan är avsaknaden av den kärlek som du är.

I en värld av form är allt möjligt och du är en medskapare av denna värld som du nu får uppleva. Frågan är nu: Är du medveten om att du skapar den tillvaro som du upplever just nu, eller tror du att någon annan gör det åt dig?

Om du var medveten om din förmåga att skapa den verklighet som du får uppleva så skulle du förmodligen skapa någonting helt annorlunda än när du är omedveten utav det. Vore du medveten om den du verkligen är så skulle du förmodligen se annorlunda på dig själv och din självkänsla skulle höjas avsevärt. Medvetenheten om den du är och din förmåga att kunna skapa påverkar således hur och vad du kommer göra och även den verklighet som du får uppleva.

I denna dualistiska värld av form har du fått lära dig om hur du är och vem du är. Du har fått veta vem du är i förhållande till andra som i en slags rangordning av bättre eller sämre, finare eller fulare, tjockare eller smalare, rikare eller fattigare och så vidare. Allting är relativt till någonting där det ena är bättre än det andra. Beroende på var du själv upplever att du befinner dig inom denna rangordning så uppfattar du dig kanske lite bättre än någon annan, eller kanske sämre. Detta är hur det fungerar så länge du förhåller dig till den formning som har skett under hela din uppväxt av dem som du växte upp med och samhället som sådant. Det vill säga din uppväxt och där du har växt upp har format dig till den du anser dig vara och även din relation till allt annat i denna värld. En värld av form där du är en medskapare av det som du nu får uppleva, även om du ännu kanske är omedveten utav det. Hur du upplever denna värld av form just nu är din skapelseprocess baserat på din nuvarande medvetenhet om den du är.

Hur ser du på världen som du upplever just nu? Ser det mörkt ut eller kan du se ljuset bortom horisonten? Minns att du upplever en dualistisk värld med polariteter vilket får dig att uppleva olika kontraster för att därigenom kunna höja din medvetenhet om den du är. Allt är möjligt för dig att uppleva. Du kan uppleva allt från det djupaste mörker till det klaraste ljuset. Du kan befinna dig i rädsla, men även i kärlek. Allt detta är kontraster mellan den du är och den du inte är.

Det du väljer att fokusera på växer i din närvaro. Du skapar så att säga mer utav det du fokuserar på. Allt är möjligt och du drar till dig mer av det du fokuserar på. Fokuserar du på kärlek så drar du till dig mer kärlek i din närvaro. Fokuserar du på rädsla så drar du till dig mer rädsla och så vidare. Det är inte endast att du drar till dig detta utan även att du skapar det. Allt är möjligt i en värld av form och du är en medskapare utav den. Tillsammans skapar vi alla den verklighet som vi får uppleva just nu. Du är ansvarig för det som du skapar i din verklighet, och andra är ansvariga för sin skapelse. Vi är alla medskapare till den verklighet som vi nu får uppleva i denna dualistiska värld.

Du har alltså formats enligt de riktlinjer som fanns där du växte upp. Din uppfostran har påverkat din syn på dig själv och hur du borde vara och hur du borde se på saker. Du fick så att säga även ärva värderingar som de andra hade under din uppväxt. Som ett litet barn fick du lära dig vad allt var och hur det borde vara. Du var som en svamp som sög åt sig nya sanningar om vartannat. Du sa förmodligen: Vad är det? och pekade på någonting, och så fick du svar: en lampa och så vidare. Du gjorde någonting som var fy, och gjorde du någonting annat så var det bra. Du lärde dig hur du skulle vara för att få uppskattning och kärlek av dem som du växte upp med. Om du inte fick uppskattning och kärlek skapade du förmodligen en uppmärksamhet på något annat sätt att de ändå såg dig. Det vill säga den du fick lära dig att bli är den som du har formats till att vara. Detta är någon annans bild av den du borde vara vilket inte detsamma som den du i själva verket är. Inom dig själv bortom dessa formade sanningar som du har ärvt av någon annan existerar den du i själva verket är. Den du i själva verket är är detta ljus och denna kärlek. När du kan känna den du verkligen är inom dig själv kan du således även känna en kärlekskänsla porla inom dig utav dig själv. Detta är den du är, som du kom för att vara men som du har formats att inte vara.

Även om du har formats att uppleva dig vara någon som du inte är så är det meningen att livet ska börja så. Det är genom dessa sanningar som du formar din verklighet och det perspektiv som du får uppleva tillvaron igenom. Du har kommit för att uppleva detta liv av en anledning som du som ditt högre jag har valt. Som ditt högre jag valde du att höja din nuvarande medvetenhet om den du är genom att få uppleva dessa kontraster ur det perspektiv som skapas av att formas av dem som du valde att födas till och den plats där du utmanas att ifrågasätta den du inte är genom dessa kontraster. Du har så att säga placerat den du nu upplever dig vara på den plats där du får förmågan att formas till någon som du upplever att du är för att därigenom nå perspektiv att uppleva livet som i sin tur kommer att ge dig möjligheten att ifrågasätta den du är ur dessa perspektiv. Detta är hur livet är menat att börja och sedan börja ifrågasättas för att nå allt högre medvetenhet om den du är.

Det är inte alls säkert att du når ett tillstånd där du får möjligheten att ifrågasätta dina nuvarande sanningar. Istället fortsätter du att leva hela ditt nuvarande liv genom dessa formade sanningar inom illusionen av separation. Ofta är detta ett liv där man lever i rädsla för många saker. En rädsla för att inte duga som du är, en rädsla för att inte bli sedd, en rädsla för att vara ensam, en rädsla för att någon kommer att skada dig, en rädsla för all terror som verkar vara överallt, en rädsla för att inte bli älskad, en rädsla för det ännu omedvetna, en rädsla för det ickefysiska, en rädsla för dina egna känslor, en rädsla för döden. Det finns egentligen inget slut på hur mycket rädsla man kan leva genom. Rädsla är motsatsen till kärlek vilket är den du verkligen är. Rädsla är ett sätt att förhålla dig borta ifrån den du verkligen är. Den som du kom hit för att höja din medvetenhet om.

Om du fokuserar på rädsla så är detta vad du får uppleva mer utav i din tillvaro. Du skapar din upplevelse av tillvaron genom din fokuspunkt. När du befinner dig i denna fas av livet där du drar till dig mer rädslor. Då är det oftast inte så att världen som du upplever utom dig uppmuntrar dig att leva i kärlek. Se bara på nyhetssändningarna vilket är en koncentration av allt elände på denna jord visat på en kvart. Vi har blivit lärda att vi behöver se på nyheterna för att vara bra människor som engagerar sig i världen. Elände är oftast likställt med nyheter vilket är vad de allt som oftast visar. Men vad händer egentligen? Även om eländet inte befinner sig i din medvetna närvaro får du ändå till dig detta från TV-apparaten. Budskapet är VAR RÄDD!!! Världen är en osäker plats. Det du fokuserar på växer och blir du matad med rädslor så skapar du mer utav det i denna värld av form. Tillsammans med alla andra skapar vi den värld som vi nu får uppleva. Den är en skapelseprocess av vår fokuspunkt. På TV har de även reklam för att få dig att köpa någonting baserat på rädslor av att inte duga som du är. Reklamen säger inte att du är bra så som du är, utan att du borde vara på ett annat sätt genom att köpa någonting. Reklamen tar således nytta av den avskildhet som du har till dig själv, och i avsaknaden av den du verkligen är så tror du dig må bättre, eller nå det som du tror dig sakna inom dig själv genom att konsumera någonting. Återigen är detta någonting som stärker din separation ifrån den du verkligen är vilket är kärlek.

Det är inte lätt att nå den du är, som du kom för att vara i en värld som upplevs helt spegelvänd emot hur det egentligen är. Egot får oss att uppleva spegelbilden i det yttre som om det vore någon annan, även om den speglar den vi är inom oss själva. Det är som att se dig själv i spegeln och säga att det där är inte jag. Detta får oss att agera med ilska och hat emot andra när de i själva verket speglar omedvetna delar om den vi själva är inom oss. Utöver konsumtion för att få det man tror sig behöva inom sig själv så kommer även makt över andra in här. Man tror sig bli mer eller bättre om man sitter i en maktposition. Även detta är ofta en illusion skapad av egot av att inte duga som man redan är. Detta expanderar även mellan länder där det uppstår krig av olika anledningar. I vissa fall krigar man för att man inte har samma uppfattning om verkligheten, vilket ingen utav oss har eftersom den skapas baseras på vår egen nuvarande sanning. I andra fall krigar man över en bit mark som ändå inte är vår att äga. Allt detta ego-baserade elände sprids sedan världen över genom nyheterna återigen vilket skapar mer rädslor. Rädsla är en perfekt sak att ge till människor för att de ska vara kontrollerbara eftersom de då inte befinner sig i sin egen kraft. Rädslor skapar möjligheter för dem som vill sälja sin propaganda och andra saker för kontroll eller pengar. Rädsla är den ena polariteten till kärlek vilket är den du verkligen är. Det vill säga rädsla är ett sätt att få dig avskild ifrån den du verkligen är, vilket är en människa som skapar tillvaron som du får uppleva utom dig till dig själv och även andra oftast helt omedveten utav det. I en dualistisk värld där du skapar din tillvaro baserat på din fokuspunkt så kommer din rädsla att skapa mer utav det till dig själv och även till andra.

Vägen bort ifrån denna illusion av separation som skapar så mycket rädslor är att börja ifrågasätta dina egna sanningar och ersätta dem med högre som du kan känna i ditt eget hjärta är sant. Den formning som oundvikligen sker under din uppväxt är endast sanningar som du har ärvt och tagit till dig som dina. Dessa går att förändra till andra högre sanningar som du finner inom dig själv. Du är sanningen i mänsklig skepnad. Det är endast att du kanske har skärmat av denna sanning genom att forma andra sanningar vilket i sin tur får dig att förhålla dig med egot som om detta vore den du är.

Var inte rädd utan se bortom den sanning du bär med dig om den inte känns bra. Finn en högre sanning som du kan ersätta den gamla med. Lyssna till ditt hjärta om den nya sanningen känns sann för genom ditt hjärta kan du nå den du verkligen är inom dig själv. Finner du inte tillvaron tillfredsställande så ifrågasätt även den. Det är du som har skapat den baserat på dina nuvarande sanningar. Du är så mycket mer än du tror att du är, och inom dig själv kan du känna det så fort du har skalat av dessa formade sanningar som får dig att förhålla dig med egot istället för ditt äkta jag inom dig själv.

Vill du skapa en ljus och kärleksfull tillvaro så fokusera på ljus och kärlek även om det andra också existerar. Det andra kommer alltid att existera så länge vi upplever en dualistisk värld där polariteten skapar kontraster mellan mörker och ljus, rädsla och kärlek. Frågan är vad du vill uppleva. Kontrasterna är där för din skull för att du genom dem ska nå en högre medvetenhet om den du är. Ta lärdom av dessa kontraster för det är därför de är där. Det är inget fel på mörker eller rädsla, utan de är endast avsaknaden av ljus och kärlek. Du kan själv välja vad du vill uppleva utav det genom att fokusera åt det håll i polariteten som du vill få uppleva mer utav.

Använder du kontrasterna för att nå en högre medvetenhet om den du är så kommer du successivt att uppleva mer ljus och kärlek i ditt liv. Du kommer likaså börja se igenom illusionen av separation. Du förstår då hur du har påverkats av yttre omständigheter på sätt som du tidigare inte varit medveten utav. Du börjar nu skapa din verklighet mer medvetet och livet börjar nu samarbeta med dig eftersom du inte längre tolkar det spegelvänt genom egot. Livet blir följsamt att uppleva eftersom du följer dess impuls och synkronicitet blir för dig en vardag. Varje ny dag bli din möjlighet att nå en ännu högre medvetenhet om den du är genom det som du får uppleva genom denna dualistiska värld där allt är möjligt. Du expanderar och börjar uppleva att du inte alls är begränsad till den värld som du nu kom för att uppleva. Dina övriga sinnen aktiveras och du börjar erhålla information även från ditt högre jag och dina guider vilket får dig att leva ett mer medvetet liv och göra mer medvetna val som är i linje med ditt högre syfte för att vara här på denna jord från början. Du börjar nu förstå varför du har kommit till denna värld och du lever ditt högre syfte genom att följa den vägledning som du når inom dig själv. Du ser inte längre ner på dig själv och låter dig inte sjunka på grund av vad någon annan säger eller tycker om dig. Du ser vem du är och du kan känna det inombords så det någon annan säger åt dig eller om dig visar dig endast den de ser inom sig själva. Det vill säga du är deras spegelbild och gåva till dem. Det finns således ingenting längre att ta personligt eftersom det inte längre handlar om dig utan om dem själva.

Ditt behov av yttre tillfredställelse genom att köpa någonting för att må bra minskar eftersom du nu kan känna den du är inom dig själv vilket även var grundorsaken från början. Det var endast att egot fick dig att tro att detta befann sig i det yttre. Du har nu den kärlek inom dig som du så länge har sökt efter i det yttre. Du kan nu ge kärlek till andra utan ett behov av att få den tillbaka. Detta är en outtömlig källa av kärlek som du nu kan nå inom dig själv. Källan till denna kärlek kommer från källan, ditt högsta jag, jag är, Gud eller vad du än vill kalla källan till allt som är. Den sprider sig från denna källa till ditt högre jag och därigenom till ditt lägre jag som har inkarnerat den kropp som du nu upplever livet igenom. Nu när du har avskärmat alla ego-baserade roller når du ditt lägre jag och denna källa till kärlek inom dig själv vilket ger dig en euforisk känsla av välbefinnande. Du sprider denna kärlek till andra genom att vara den du är, som du kom för att vara. När du får den av andra så blir det som en rundgång av kärlek som expanderar allt starkare. Du ger för att detta får dig att må bra, och när du får av samma anledning så uppstår denna euforiska känsla inombords. Allt detta är möjligt när du inte är rädd och istället fokuserar på den kärlek som du är. Rädsla är avsaknaden av kärlek vilket i sin tur är avsaknaden av den du verkligen är.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: