Vi skapar eteriska medvetandeformer

man in blue and brown plaid dress shirt touching his hair

Ofta tänker vi oss att endast den fysiska verkligheten är den som existerar och då menas denna värld som vi upplever just nu. Allt annat uppfattas ofta som nonsens och “hitta på” när vi själva inte kan se det med våra fysiska ögon även om vi kan uppleva det, om än kanske omedvetet.

Förutom denna verklighet befinner vi oss även i mängder av andra existenser i andra verkligheter parallellt med denna som har andra former av upplevelser. Alla dessa existenser hänger samman även om vi kanske upplever oss separerade ifrån dem när vi inte kan uppleva dessa andra fokuspunkter genom denna form av liv.

Det vi upplever och gör i denna form av liv påverkar våra parallella existenser, och våra parallella existenser påverkar vår nuvarande form av liv. Dessa existenser hänger samman på sätt som vi oftast har svårt att förstå. Vi är så mycket mer än den vi upplever oss vara just nu. Den vi är som mer upplever alla dessa parallella existenser samtidigt. Den vi upplever oss vara nu har endast fokuspunkten in i denna upplevelse. Men genom ett eget helande arbete med bland annat avidentifiering av den vi tror oss vara så minskar även vår upplevelse av separation. Detta gör att vi upplever oss vara mer även inom denna nuvarande upplevelse. Men inte mer än någon annan, utan mer än den vi tidigare har trott oss vara.

När vi expanderar genom det helande arbetet med oss själva når vi högre aspekter av den vi verkligen är. På sikt genom en allt högre medvetenhet om vem vi är kan vi även få inblick in i andra parallella existenser av oss själva inom dessa andra verkligheter. Det är som att separationen inom denna verklighet spricker upp och vi plötsligt kan se och uppleva andra verkligheter samtidigt. Denna nuvarande verklighet är fortsatt vår primära fokuspunkt så det upplevs mer som att få en liten inblick in i andra verkligheter. Kanske kan och kommer även detta förändras när vi når en ännu högre medvetenhet om vem vi verkligen är.

Eftersom vi egentligen inte är separerade ifrån någonting utan endast upplever oss vara det genom vår nuvarande form av liv så påverkar dessa parallella existenser oss mer än vi kanske förstår. Vi är multidimensionella varelser i en tillsynes fysisk upplevelse just nu.

Men denna upplevelse är inte endast fysisk.

Den värld som vi upplever just nu är inte endast fysisk även om våra fysiska sinnen uppfattar den som så. Det existerar så mycket mer inom denna värld. Även vi är så mycket mer än vi kan förstå inom denna form av liv. Vi har förmågor bortom vad vi har fått lära oss, och vi påverkas även av saker bortom det vi kan förstå.

Parallellt med denna fysiska verklighet existerar det en energetisk/eterisk verklighet som animerar den fysiska. Det existerar även en energetisk/eterisk verklighet som inte har tagit en fysisk form. Vi påverkar denna energetiska/eteriska verklighet och vi påverkas även av den mer än vi kanske förstår.

Baserat på våra sinnesstämningar och tankeprocesser skapar vi till exempel eteriska medvetandeformer. De har som ett eget medvetande och är sin egen existens. Dessa medvetandeformers existens närs av de sinnesstämningar och tankeprocesser som har skapat dem. Det vill säga de skapar mer av det som skapade dem inom oss för att kunna fortsätta sin existens. Detta får oss att hamna i olika mönster som kan vara svåra att ta sig ur.

Exempelvis kan ett starkt kontrollbehov skapa eteriska medvetandeformer. Denna medvetandeform stärker vårt kontrollbehov ytterligare genom att skapa tankar inom oss om detta vilket i sin tur kan skapa en negativ spiral av ytterligare kontrollbehov som vi har svårt att komma ur. Negativa tankegångar skapar även de eteriska medvetandeformer som i sin tur skapar nya negativa tankegångar inom oss för att hålla sig vid liv. Detta skapar också en negativ spiral av negativa tankegångar som vi har svårt att komma ur. Om vi har starka rädslor för någonting så skapar våra tankar om detta eteriska medvetandeformer som i sin tur stärker, bekräftar och skapar ännu fler rädslor.

Dessa eteriska medvetandeformer har sitt eget liv efter vi har skapat dem och de befinner sig i den eteriska verkligheten. Ibland befinner de sig inom oss och påverkar hur vi mår fysiskt och känslomässigt. De kan även skapa tankar inom oss som påverkar hur vi mår, vad vi gör och hur vi upplever oss själva och andra.

Vi är så mycket mer än denna fysiska kropp av kött och blod även om vi kanske har identifierat oss väldigt starkt med formen av liv som vi har tagit och som vi nu får uppleva utom oss. Bortom detta inom oss själva existerar en högre medvetenhet som är den vi verkligen är. Genom denna högre medvetenhet kan vi observera upplevelsen ur ett högre perspektiv än om vi är fullt identifierade med formen vi har tagit och formen av liv som vi har valt att få uppleva. När vi har avidentifierat oss ifrån formen av liv som vi har tagit, våra falska jag (roller som vi tror oss vara) och andra ärvda sanningar som skapar upplevelsen av ett spegelvänt liv. Då når vi till denna högre medvetenhet inom oss själva och kan bli observatören av upplevelsen ur ett betydligt högre perspektiv. När detta sker kan vi observera våra tankar istället för att tro oss vara dem. Vi kan känna skillnad på våra egna tankar, tankar som vi fångar upp av andra, egots tankar och även de tankar som dessa eteriska medvetandeformer önskar skapa inom oss för få oss i dessa negativa spiraler som ger dem energi att fortsätta existera. Som observatören kan vi enklare se våra olika mönster som vi upplever oss ha fastnat i och kan då enklare ta oss ur dem. Ofta kan vi även uppleva vår eteriska kropp energimässigt och uppmärksamma när differenser uppstår inombords av bland annat dessa eteriska medvetandeformer. Vi kan även uppleva våra parallella aspekter av oss själva i andra existenser och utföra ett medvetet multidimensionellt helande. Det blir som att vi tar ett steg bakåt och observerar upplevelsen från avstånd och är inte längre identifierade med formen på samma sätt som tidigare.

Även om vi skapar eteriska medvetandeformer baserat på våra tankegångar och sinnesstämningar så kan vi även förändra dem genom att vara observatören av våra tankegångar och inte tro på allt som vi hör inom oss. När vi förändrar våra mönster och vänder dessa negativa spiraler så närs inte längre dessa eteriska medvetandeformer av våra tankeprocesser som består av energi. Detta gör att dessa eteriska medvetandeformer som även de består av energi tonar bort och inte påverkar oss längre.

Vi skapar inte endast negativa eteriska medvetandeformer även om det är dessa som påverkar oss i en nedåtgående spiral. Vi skapar även positiva eteriska medvetandeformer som påverkar oss i uppåtgående positiva spiraler. Även om vi upplever oss vara en fysisk kropp så är vi så mycket mer än det. Vi har även en eterisk kropp och vi skapar även eteriska medvetandeformer som får sitt eget liv på ett sätt som är en del av vårt medvetande. Vi är så mycket mer än vi förstår. Vi är mycket mer komplexa än endast en kropp som upplever ett fysiskt liv. Vi är eteriska multidimensionella varelser bortom vad vi kan föreställa oss eller förstå. Som eteriska energimoln av medvetande som ibland skapar eteriska energiformer som får sitt eget liv baserat på våra sinnesstämningar och tankegångar. Trots det är det den vi är eller upplever oss vara i denna nuvarande upplevelse.

Det är alltså mycket gynnsamt för oss att försöka bryta destruktiva mönster för att inte skapa dessa eteriska energiformer som får oss att fastna i negativa spiraler, och även göra det helande arbetet med att bli observatören av oss själva och upplevelsen som sådan för att enklare kunna uppfatta vad vi verkligen behöver.

Helande energiarbete som till exempel Reiki kan även hjälpa till att neutralisera dessa eteriska energiformer. Detta kan underlätta för oss att komma ur dessa negativa spiraler eftersom dessa energiformer påverkar oss på så många sätt att stanna kvar i gamla mönster. Men det är fortsatt vi själva som skapar dem. Så det handlar mycket om att byta tankegångar till andra och försöka finna andra högre perspektiv att uppleva tillvaron som ger en positivare sinnesstämning. Annars skapar vi nya eteriska energiformer och är tillbaka där vi var från början.

Eftersom vi är så mycket mer än vi kanske förstår är vi samtidigt även mycket kraftfullare än vad vi kanske förstår. Denna kraft når vi inom oss bortom vår formade upplevelse av att vara någonting. Det egna helande arbetet tar oss dit.

Vi är denna kraft!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: